תקנון שלך

תנאי השימוש בו – הוראות, הגבלות ואחריות

כללי

1. ברוכים הבאים לאתר מועדון "שלך" שכתובתו ברשת האינטרנט www.yours.co.il (להלן: "האתר" ו/או "אתר האינטרנט"), המופעל ע"י חברת דולצ'ה ויטה בע"מ (להלן: "החברה"), בעבור הקרן לרווחת עובדי הרשויות המקומיות בישראל (חל"צ) בע"מ ח.פ. 514746031 מרחוב ריב"ל 18 תל אביב (להלן: "החל"צ"), כשירות עבור עובדי עיריות ומועצות המחזיקים בידיהם כרטיס מועדון בעל קוד אישי (להלן: "חברי מועדון שלך").

2. המידע ו/או השימוש באתר ו/או הגלישה באתר הינם בכפוף לתנאים, ההגבלות והאחריות המפורטים להלן, וכן בהתאם לתנאים המפורטים להלן כפי שיעודכנו מעת לעת.

3. התנאים המפורטים להלן הינם בנוסף לתנאים המפורטים לצד כל שירות ו/או הטבה ייחודית, כמפורט באתר עצמו, ובכל מקרה של סתירה בין האמור באתר לבין המפורט להלן יגברו הוראות תקנון זה, כמפורט לעיל ולהלן.

4. זכאות למימוש השירותים ו/או ההטבות בתנאים המפורטים באתר הינם לחברי המועדון בלבד. חבר מועדון הינו אדם שהונפק לו ע"י החברה כרטיס חבר מועדון, באופן אישי לשימושו האישי בלבד. ההחלטה בדבר הנפקת כרטיס חבר מועדון, נתונה לשיקול דעתה הבלעדית של החל"צ ואין לחברה כל קשר להחלטות אלו.

5.  כרטיס המועדון הינו כרטיס אישי, שאינו ניתן להעברה ו/או למימוש ע"י מי שאינו בעליו.

6.  ידוע לחברי המועדון כי החל"צ/ החברה רשאיות לשנות מפעם לפעם את ההטבות ו/או השירותים המוצעים לחברי המועדון ו/או לשנות את רשימת ספקי השירות ו/או את היקף השירותים המוצעים על-ידם ו/או לשנות את מגוון השירותים ו/או ההטבות.

קבלת תנאי השימוש

7. המידע המופיע באתר מופנה ומיועד לשימוש חברי מועדון שלך בלבד ומופנה לגברים ולנשים כאחד. בכל מקום בו ההפניה הינה בלשון זכר הכוונה היא לגברים ונשים כאחד והדבר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

8. רכישת הטבות ו/או מוצרים ו/או הזמנת שירותים ו/או מימוש ההטבות המפורטות באתר זה מוגבלת למי שמלאו לו 18 שנים, ובעצם ביצוע פעולות אלו מצהיר המבצע כי מלאו לו 18 שנים.

9. הגלישה באתר והשימוש במידע ו/או הפרטים המופיעים בו הינם באחריות הגולש באתר.

10. הגולש באתר מאשר כי קרא את תקנון האתר, ובעצם השימוש במידע ו/או הגלישה באתר מקבל על עצמו הגולש באתר את התנאים המפורטים בתקנון זה, לעיל ולהלן.

11. המידע והפרסומים באתר נועדו לסייע לחברי המועדון ולהם בלבד במתן מידע כללי והוא אינו מחליף, מוסיף או גורע ממידע ספציפי ו/או מהוראות כל דין והוא כפוף לשינויים ועדכונים מעת לעת, כפי שהם מועברים לידי החברה ע"י הספקים השונים.

12. חברי המועדון הגולשים באתר מצהירים כי ברור וידוע להם כי המידע המופיע באתר מתעדכן מעת לעת ועל-כן אין להסתמך על מידע ישן ו/או מידע שאינו עדכני לחלוטין.

13. החל"צ/ החברה והספקים השונים שומרים לעצמם את הזכות להודיע לחבר המועדון בעת ביצוע פעולה כלשהי ו/או מימוש הטבה ו/או רצון להזמין שירותי נופש ו/או אטרקציות אחרות על היות שירותים ו/או הטבות אלו בלתי זמינות ו/או אינם ניתנות למימוש, בנקודת זמן זו או אחרת, ולא יהא בכך כדי להקים לחבר המועדון טענה בגין הסתמכות על המידע באתר.

14. מובהר כי המידע המופיע באתר אינו מהווה הצעה לציבור הרחב וכי רק השלמת הזמנה דרך האתר וקבלת אישור על ביצוע הזמנה יחייבו את הצדדים.

15. על חברי המועדון לבחון את התנאים המיוחדים למימוש כל הטבה ו/או שירות מוצע, לרבות התנאים המיוחדים המופיעים לגבי כל שירות ו/או הטבה, דרך מימושם בפועל, ואפשרות מימושם, לרבות לעניין שעות פעילות הספקים ונותני השירותים השונים ו/או ימי הפעילות ו/או תנאים והגבלות לדרך המימוש בפועל. לא תישמע טענת חבר מועדון לפיה לא ידע את התנאים מקום בו התנאים פורסמו באתר, וחזקה על חבר המועדון כי היה מודע להם ואישר אותם בעת ביצוע ההזמנה.

16. בכל מקרה של סתירה בין האמור בתקנון זה לבין האמור בכל דרך פרסומית אחרת, בין על ידי החברה ובין על ידי הספקים, בדבר השירותים ו/או ההטבות המפורסמים באתר, יגברו הוראות תקנון זה והמידע המופיע באתר זה.

17. חברי המועדון הגולשים באתר מצהירים כי ידוע להם כי השירותים ו/או ההטבות ו/או המידע המופיע באתר הינו באחריות ספקי השירותים עצמם ואופן מימושם וביצועם בפועל הינו באחריותם של ספקי השירותים למיניהם. כל המידע אותו מוסרת החברה נסמך על מידע שניתן מהספקים השונים לרבות מתוך מידע פרסומי באתרים השונים של הספקים ואין החברה אחראית לדיוקם המוחלט.

18. בכל מקרה של ספק או סתירה יש ליצור קשר ישיר עם החל"צ/ החברה, עפ"י דרכי ההתקשרות המפורטים לעיל, וחבר המועדון מצהיר כי ידוע לו שלחל"צ/ לחברה הזכות להודיע לו על זמינות השירות ו/או ההטבה ו/או אי זמינותם ו/או תנאיה, במועד בו מבקש חבר המועדון לממשה, ואף אם המידע שיימסר ע"י נציגי החל"צ/החברה נוגד ו/או שונה מהמפורסם באתר לא יהווה הדבר כדי להקים עילה נגד החברה ו/או נגד החל"צ מצד חבר המועדון הגולש באתר.

השימוש באתר ומימוש ההטבות

19. כרטיס המועדון יאפשר לחבר המועדון לרכוש ו/או לממש הטבות באתר באמצעות הקוד האישי (להלן: "כרטיס המועדון"), בהתאם לתנאים המפורטים באתר כפי שיתעדכנו מעת לעת, ובכל מקרה לא יוכל חבר המועדון לרכוש יותר מ-10 הטבות בחודש קלנדרי אחד.

20. לנוכח העובדה, כי ניתן להזמין בהזמנה יותר מפריט הטבה אחד – יובהר כי ההגבלה הינה לכמות ההטבות ללא קשר לכמות ההזמנות המבוצעת מידי חודש.

21. ההרשאה להשתמש בהטבות תינתן לכל חבר מועדון המחזיק בכרטיס חבר מועדון שהונפק לו על ידי החברה ושולמו עבורו על ידי המעסיק דמי החבר השנתיים בגין התקופה שבגינה מבקש חבר המועדון לרכוש שירות ו/או הטבה באתר.

22. השימוש באתר ומימוש ההטבות אתר האינטרנט יהיה בנוי כך, שבכניסתו הראשונה של כל חבר מועדון לאתר, תיווצר עבורו תיקייה אישית ובה יופיעו רישומי כל רכישותיו/ הזמנותיו במסגרת המועדון. תיקיה זו תהייה מוגנת בסיסמא אישית שתיוצר עבור כל חבר מועדון. למען הסר ספק, צפייה ברישומים הנ"ל תתאפשר בכל עת הן לחבר המועדון עצמו, הן לחברה והן לחל"צ.

23. משתמש הקצה הינו האחראי הבלעדי להגנה על סודיות הסיסמא/ות לאתר ו/או בכל הקשור בו.

24. השימוש באתר האינטרנט יאפשר לחבר המועדון להחליף את הסיסמא ו/או את שם המשתמש. כמו כן יאפשר אתר האינטרנט לשחזר את הסיסמא לכתובת הדואר האלקטרוני של חבר המועדון ו/או לכתובת הדואר האלקטרוני אשר עודכנה על ידי חבר המועדון באתר.

25. כל חבר מועדון יהיה זכאי לרכוש עד 2 הטבות מסובסדות ועד 8 הטבות במחיר מוזל בכל חודש קלנדרי. בנוסף לכך לטובת חבר המועדון יעמדו זכאויות אקסטרה שישתנו מעת לעת הן בכמות והן בעולם התוכן בהתאם לשיקול המועדון. יש להתעדכן בהתאם באתר. ככל שחבר מועדון לא יממש את ההטבות (או חלק מהן) בחודש בו הוצעו ההטבות למימוש, לא יהא זכאי לצבור הטבות אלה ולממש אותן בחודשים הבאים.

26. החל"צ/החברה תפקח ותקפיד על רכישותיו/הזמנותיו של כל חבר מועדון עד לגובה הזכאות הנ"ל. על אף האמור בסעיף זה, מובהר כי החברה והחל"צ יהיו רשאיות לשנות מעת לעת את מספר ההטבות ו/או השירותים שחבר המועדון רשאי לממש/לרכוש.

27. מובהר כי אתר האינטרנט יהיה פתוח וזמין במשך כל שעות היממה וכי את ההטבות ניתן יהיה לנצל בכל חודש מחודשי השנה ובכל יום מימות השבוע, לרבות שישי ושבת, כמו גם חגים וחופשות, והכל בכפוף לתנאי הספק ומדיניותו.

28. משתמש הקצה לא יפרסם או ישדר דרך האתר כל חומר אשר מפר בכל דרך שהיא זכויותיהם של אחרים או כל חומר לא-חוקי, מאיים, פוגעני, מטעה, מעליב, משמיץ, דוחה, חודר/מפר פרטיות, וולגרי, גס, מגונה או באופן אחר מעורר התנגדות, מעודד התנהגות פלילית, מקים עוולה אזרחית ו/או שמפר בדרך אחרת כל חוק ו/או דין ו/או אשר מכיל דבר פרסום או שידול בקשר למוצרים או שירותים כלשהם, זאת ללא הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.

29. הזכויות שמקנה כל שובר יהיו כפופות לתנאי כל עסקה ולתנאי כל שובר, כפי שיהיו מעת לעת וכפי שיופיעו בהצגת העסקה באתר ו/או על גבי השובר, כאשר בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התנאים המופיעים בהצגת העסקה באתר או על גבי השובר, תכריע החברה בדבר התנאי שיגבר על פי שיקול דעתה הבלעדי, וקביעה זו תחייב.

זכויות יוצרים

30. מובהר כי זכויות היוצרים של אתר זה שייכות לחל"צ/לחברה – והחל"צ ו/או החברה עושות בהם שימוש עפ"י הרשאה מאת בעלי הזכויות, והכל בהתאם לדיני זכויות יוצרים התקפים בישראל ועל פי אמנות בינלאומיות.

31. זכויות היוצרים מתייחסות לטקסט, תמונה, איור, קטעי קול, קטעי וידאו, מוסיקה, יישומי תוכנה וגרפיקה, דמויות ומוצרים המוצעים למכירה לציבור הרחב (להלן: "החומר המוגן").

32. חבר המועדון רשאי לעשות שימוש הוגן בחומר שבאתר, ובכל מקרה שלא לעשות שימוש מסחרי בחומר המוגן. מובהר כי שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר.

33. המצטט חייב לציין את המקור לציטוט. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בחומר המוגן, לרבות תוך סילוף, פגיעה ו/או שינוי אחר בחומר לכל צורך ו/או שימוש.

34. אסור להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר או לפרסם חומר מוגן ללא הסכמה ובכתב מאת החברה. אחריות חבר המועדון הגולש באתר משחרר בזאת את החברה ו/או החל"צ מכול אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לטיב ו/או לאיכות ו/או להתאמת השירות ו/או ההטבה ו/או מימושם בפועל לצרכיו האישיים.

הגבלת אחריות

35. החברה ו/או החל"צ לא ישאו באחריות לטעויות או שגיאות במידע המוצג באתר. חבר המועדון בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות ו/או בהטבה ו/או במידע המופיע באתר.

36. החברה ו/או החל"צ לא ישאו באחריות לכל נזק שנגרם לחבר המועדון או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה של שימוש במידע המופיע באתר ו/או השירותים ו/או ההטבות לרבות נזק שנגרם במהלך מימוש השירותים ו/או ההטבות.

37. הגבלת האחריות המפורטת לעיל תחול על מנהלי החברה ו/או החל"צ ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם.

38. מלוא האחריות בדבר השירותים ו/או ההטבות ו/או מימושם בפועל הינו על ספקי השירותים ו/או ההטבות ובמסגרת הקשר החוזי שבינם לבין חברי המועדון, הנוצר מעצם מימוש בפועל של השירות ו/או ההטבה, אצל הספקים השונים.

39. החל"צ/ החברה לא תשאנה באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

מדיניות פרטיות

40. אין המשתמש חייב למסור פרטים כלשהם, אולם יצוין, כי חברות במועדון מותנית במסירת פרטים, לרבות, שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד, וזאת לצורך דיוור ועדכון ההטבות השונות הניתנות לחברי המועדון באופן קבוע

41. לצורך מימוש ההטבות הניתנות לאור חברותך במועדון נדרש רישום באתר האינטרנט. יודגש, כי אי-מסירת הפרטים הנדרשים בתהליכי הרישום והמכירה באתר עלולה שלא לאפשר השלמתה של עסקה.

42. אתר האינטרנט לא יעביר פרטים של חבר מועדון כלשהו לצד שלישי, ללא אישורו של אותו משתמש מראש ובכתב, זולת העברת פרטים הנדרשת לצורך מתן השירותים למשתמש באתר האינטרנט.

43. היות ואתר האינטרנט נמצא בסביבה מקוונת שבה אין אפשרות לאבטחה מוחלטת, כל המוסר פרטים באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד.

44. אתר האינטרנט יעשה מאמצים סבירים ומקובלים כדי לשמור על סודיות פרטי המשתמשים והספקים.

45. אתר האינטרנט ו/או החברה ו/או החל"צ לא יישאו באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, לאבדן הכנסות, להוצאות, לפגיעה בשם טוב, להסתמכות, להפרת חוזה שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים, דליפת פרטי אמצעי תשלום ו/או פרטי ספקים.

46. מובהר, כי ביצוע רישום באתר על ידי משתמש, מהווה הסכמה של המשתמש לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (SMS) ו/או הודעות ווטסאפ מאתר האינטרנט והחברה המפעילה אותו, לרבות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (SMS) ו/או הודעות ווטסאפ שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות, אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים, פרטים על ביצוע עסקה, פרסום וכיוצ"ב, ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשתמש רשאי, בכל עת, להודיע לחברה המפעילה את אתר האינטרנט על רצונו להסיר את פרטיו מרשימות הדיוור של החברה, ע"י לחיצה על "הסרה" להודעה.

47. בנוסף, אתר האינטרנט ו/או החברה יהיו רשאים להשתמש במידע אישי של משתמש שנאסף אגב שימוש באתר האינטרנט לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות "עוגיות" (cookies) כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל cookies.

48. משתמש שיגיש תלונה או שאילתה בקשר למוצר/שירות ספציפי, יחשב כמי שאישר להעביר את פרטיו למפרסם הרלוונטי, לצורך בירור תלונתו. יודגש, כי אין באמור משום התחייבות של אתר האינטרנט ו/או החברה לטפל בתלונות.

49. יובהר, כי אתר האינטרנט והחברה המפעילה אותו יענו לכל בקשה למסירת מידע – כולל מידע אישי ומידע פרטי – אם תוגש בהתאם להליך חוקי, כגון צו חיפוש, צו בית-משפט וכדומה.

קישורים

50. באתר זה יתכנו קישורים (links) לאתרים אחרים. אין בהוראות שלעיל ולהלן כדי לגרוע מהוראות תנאי השימוש באתרים אחרים ואין בהוראות האתרים האחרים משום ביטול ו/או החרגת הוראות תקנון זה.

51. על הגולש באתר זה לדאוג לבחון ולקרוא את הוראות האתרים האחרים שבאמצעות קישורים באתר זה ניתן להגיע אליהם.

52. הקישורים נועדו לנוחות הגולש בלבד. לעניין קישורים לאתרים חיצוניים, שאינם שייכים לחברה, אם לא צוין אחרת באתר זה, ידוע לגולש כי אין בין האתר החיצוני המקושר לבין החברה כל יחסים משפטיים או מסחריים ואין לחברה כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלה.

53. אין החל"צ / החברה אחראיות לתוכן החומר הנמצא באתרי צד שלישי.

54. אין לפרש קישורים לאתרי צד שלישי כמתן אישור, המלצה או העדפה, ע"י החברה, לאותם אתרים מקושרים, לרבות מסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

55. אין החל"צ/ החברה מתחייבות כי הקישור לאתרים אחרים יהיה בכל זמן פעיל ו/או שמיש.

ביטול הזמנת מוצרים

56. ביטול הזמנת מוצרים על ידי חבר המועדון תיעשה על פי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק") ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 (להלן: "התקנות)" ובהתאם למדיניות כל ספק כפי שתפורסם באתר. מבלי לגרוע מהאמור מובהר כדלקמן:

57. ביטול עסקה ייעשה למול החברה, כאשר מוסכם כי מועד הביטול יהיה המועד שבו נמסרה ההודעה לחברה (ולא לספק), כאשר החברה היא שתהיה אחראית למסור את הודעת הביטול לספק.

58. חבר המועדון רשאי לבטל את העסקה בתוך תקופת הביטול על פי הגדרתה בסעיף 14ג(ג) לחוק.

59. מצבים בהם לא תתאפשר אפשרות לביטול העסקה:

 • טובין פסידים שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי – אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
 • מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995;
 • טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;
 • טובין הניתנים להקלטה.

60. לא תהיה אפשרות לביטול חלקי של עסקה, ובכל מקרה בו חבר מועדון יבקש לממש רק חלק מהעסקה יהא עליו לבטל את כל העסקה בכפוף לתנאים המפורטים לעיל ולהלן ולבצע הזמנה חדשה.

61. לא יינתן החזר הזכאות החודשית שנוצלה בעסקה שבוטלה.

62. ביטול עקב פגם או אי התאמה –

 • במקרה של ביטול עסקה בתקופת הביטול, עקב פגם או אי התאמה, ולאחר קבלת הודעה על כך מאת חבר המועדון, תדאג החברה לכך שהספק ישיב את הסכום ששולם על ידי חבר המועדון בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול.
 • מקום בו סופק מוצר (ולא שירות) תדאג החברה להשבה כאמור בסעיף זה רק לאחר שחבר המועדון החזיר את המוצר לרשות הספק במקום שבו נמסר לחבר המועדון המוצר והודיע על כך לחברה.
 • לא השיב הספק לחבר המועדון את הסכום ששולם על ידו במועד האמור לעיל, תשיב החברה לחבר המועדון את הסכום ששולם על ידו ותגבה את הסכום הנ"ל מן הספק בעצמה ועל חשבונה.

63. ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה –

 • במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה, חבר המועדון ידאג שהמוצר יוחזר למקום עסקו של הספק כשהוא באריזתו המקורית, שלם, תקין וללא כל פגם.
 • בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול החברה תפעל לכך שהספק ישיב לחבר המועדון את הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, הנמוך מבניהם.
 • דמי המשלוח יחולו על חבר המועדון אף אם המוצר לא סופק לו אך נמסר לחברת השילוח.
 • לא השיב הספק לחבר המועדון את הסכום ששולם על ידו במועד האמור לעיל, תשיב החברה לחבר המועדון את הסכום ששולם על ידו ותגבה את הסכום הנ"ל מן הספק בעצמה ועל חשבונה.

64. קופון שלא מומש –

 • קופון שלא מומש יהיה ניתן לביטול רק בתוך 14 ימים כאמור בסעיפים 55-60 לעיל (להלן: "תקופת הביטול").
 • עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות לאפשר ביטול של קופון שלא מומש גם בחלוף תקופת הביטול, או אף לאחר שפג תוקפו, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. בנסיבות אלה, יחוייב חבר המועדון בדמי ביטול בשיעור 5% או 70₪, לפי הגבוה מביניהם.
 • תו (כרטיס) נטען – ביטול רכישת תו קנייה או סכומים שנטענו לכרטיס הנטען יתאפשר רק בתקופת הביטול (במסגרת 14 יום ממועד הטעינה), לאחר תקופת הביטול לא יהיה ניתן לבטל את טעינת הכרטיס. דמי הביטול הינם 5% או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.

65. תו (כרטיס) נטען – ביטול רכישת תו קניה או סכומים שנטענו לכרטיס הנטען יתאפשר רק בתקופת הביטול(במסגרת 14 יום ממועד הטעינה), לאחר תקופת הביטול לא יהיה ניתן לבטל את טעינת הכרטיס. דמי הביטול הינם 5% או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם

פנייה למחלקת פניות הציבור

נשמח לעמוד לרשותכם, באחת הדרכים הבאות:

 • פנייה באימייל, helit@s-on.co.il
 • פנייה בפקס: 073-2244220
 • פניה בכתב: מועדון שלך – מחלקת פניות הציבור ריב"ל 18 תל אביב 6777855

תהליך הטיפול בפניה

 • עם קבלת פנייתך, יישלח אליך מייל ראשוני או הודעת טקסט המאשר הטיפול בפניה.
 • לאחר קבלת הפניה יתבצע הליך בירור מול הספקים ככל שנדרש.
 • עם סיום הטיפול בפנייתך, תישלח אליך תשובה בכתב/מייל  או שנציג מטעמנו יצור עמך קשר טלפוני.
 • לתשומת ליבך, משך הזמן המרבי לטיפול בפניה של מחלקת פניות הציבור הינו עד 30 ימים ממועד קבלת הפניה, במקרים חריגים בלבד יוארך המועד לפרק קצר ככל שניתן.
 • לתשומת ליבך, משך הזמן המרבי לטיפול בפניה של מוקד השירות של מועדון שלך הינו עד 14 ימים ממועד קבלת הפניה.

שונות

66. הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר לתקנון זה נתונה לבית משפט בתל- אביב המוסמך לפי העניין.

67. חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי תקנון זה לא תשפיע על תקפות חוזה זה בכללותו. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.

68. בעצם הסכמתי לתנאי התקנון אני מאשר למועדון ו/או מי מטעמו לקבל ולהחזיק מידע רלוונטי אודותיי הנדרש לניהול המועדון ותפעולו. כמו כן, ניתנת הסכמתי לספקים השונים למסור את המידע הנדרש לצורך כך.

קריאת תקנון זה, מהווה תנאי בסיסי לשימוש ו/או גלישה ו/או הזמנת שירותים ו/או מימוש הטבות עבור חברי המועדון. חבר מועדון העושה שימוש ו/או הגולש ו/או המזמין שירותים ו/או המממש הטבות, כמפורט באתר, מאשר בזאת כי קרא את התקנון, כי הוראותיו מובנים מובנות לו וכי הוא מקבל את התנאים המופיעים בו ללא כל סייג..