תנאי שימוש- תקנון פיס

לוגו מפעל הפיס מעבר לעמוד הבית של אתר ההטבות

תנאי שימוש – תקנון

ברוכים הבאים לאתר פיס פלוס של מנויי מפעל הפיס (להלן בהתאמה: "האתר"
ו"מפעל הפיס") המופעל, נכון למועד זה, עבור מפעל הפיס על ידי חברת
דולצ'ה ויטה ווי אוף לייף בע"מ (להלן: "החברה"). האתר מציע למנויי
מפעל הפיס מגוון הטבות לרכישת מוצרים ושירותים בתחומים שונים, בהתאם ובכפוף לתנאים
המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"). חלקים מהאתר ומתנאי השימוש
מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בהם מופנה לכל המגדרים.אנא קראו את תנאי שימוש אלו בשימת לב וביסודיות, שכן כל שימוש באתר, לרבות רכישה
באמצעות האתר, מעידים על הסכמה לאמור בתנאי שימוש אלו.

הגדרות

 1. בתנאי שימוש אלו, יהיו למונחים שלהלן הפירוש שרשום לצידם, כדלקמן:
  • "ההטבות" – הטבות לרכישת מוצר/ים ו/או שירות/ים כפי שיהיו מוצעות לרכישה באתר מעת לעת, בהתאם ובכפוף לתנאי ההטבה המפורטים באתר.
  • "ימי מנוחה" – ימי שישי-שבת, ערבי וימי חג ומועדי ישראל או כל יום שבתון על פי חוק.
  • "כרטיס" או "כרטיס מנוי פיס" – כרטיס מנוי פיס אשר מזכה בהשתתפות בהגרלות מנוי פיס של מפעל הפיס בהתאם לתוכנית ההגרלה
   "מנוי פיס 2016" שפורסמה בילקוט הפרסומים 7219, מיום 3.3.2016 בעמ' 3952 ואילך, לרבות תיקוניה ועדכוניה.
  • "מנוי פיס" או "מנוי"– כל אדם אשר מפעל הפיס הנפיק לו כרטיס מנוי פיס, פעיל ותקף במועד רכישת ההטבות..
  • "מנוי רשום" – מנוי פיס אשר ביצע רישום לאתר ההטבות.
  • "מנוי כסף" – מנוי פיס בעל כרטיס מנוי אחד בלבד בותק של עד 7 שנים (וותק המנוי נספר מתאריך ההגרלה הראשונה שבה השתתף המנוי).
  • "מנוי זהב" – מנוי פיס בעל כרטיס מנוי אחד בלבד בותק של 7 שנים ומעלה (וותק המנוי נספר מתאריך ההגרלה הראשונה שבה השתתף המנוי).
  • "מנוי זהב+" – מנוי פיס אשר בבעלותו שני כרטיסי מנוי.
  • "מנוי פלטינום" – מנוי פיס אשר בבעלותו שלושה כרטיסי מנוי ומעלה.
  • "מחיר מנוי" – מחיר ההטבות המפורסם באתר תחת המילים
   "מחיר מנוי", כאשר ברכישת הטבה במחיר זה נגרעת זכאות, כהגדרתה להלן, ממנוי הפיס, אלא אם כן צוין אחרת בעמוד ההטבה.
  • "מחיר מוזל" – מחיר ההטבות המפורסם באתר תחת המילים
   "מחיר מוזל", המשקף את המחיר אשר מנוי רשום יכול לרכוש את ההטבה לאחר מימוש מכסת הזכאויות הרלבנטיות להן הינו זכאי. הטבות מסוימות אינן זמינות במחיר מוזל כמפורט בעמודי ההטבה הרלוונטיים.
  • "זכאות" – זכות המוקנית למנוי פיס לרכוש הטבה במחיר מנוי ו/או במחיר מוזל, לפי העניין. כל מנוי זכאי למספר זכאויות בהתאם לסוג המנוי וכמפורט בסעיפים ‎11 וסעיף ‎12 להלן. מובהר כי הזכאות של מנוי הפיס מתחדשת מידי חודש, ולא ניתן לצבור זכאויות ו/או להעביר זכאויות מחודש אחד לאחר.
  • "עסקה" – רכישת הטבה באתר באמצעות כרטיס אשראי ו/או אמצעי תשלום אחר אשר יהיה זמין באתר מעת לעת.
  • "בית/בתי העסק" – הספק/ים המציע/ים ומספק/ים את המוצרים והשירותים אליהם מתייחסות ההטבות שניתן לרכוש במסגרת האתר.
  • "מוקד שירות הלקוחות" – מוקד טלפוני במסגרתו ניתן לקבל מידע אודות האתר ותנאי השימוש בו. ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת:
   service@paisplus.co.il או באמצעות לחיצה על לשונית בשם
   "צור קשר" המופיעה בתחתית כל עמוד באתר. מענה יינתן בימים א' עד ה' בין השעות 8:00 – 16:00 וביום ו' בין השעות 8:00 – 13:00 בטלפון
   03-6940177

כללי

 1. השימוש באתר ובהטבות המוצגות באתר מיועדות למנויי מפעל הפיס בלבד.
 2. מפעל הפיס ו/או החברה רשאים לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן, בכל עת, את הוראות תנאי השימוש (כולם או חלקם) והאתר, לרבות ההטבות המוצעות במסגרתו. מובהר כי ההטבות המוצעות באתר מתעדכנות מעת לעת ובכלל זה מפעל הפיס ו/או החברה רשאים לעדכן בכל עת את היקף המוצרים ו/או השירותים, המגוון, הסוג ותנאי הרכישה ו/או להוסיף על כל אלו (לרבות לגבי הטלת מגבלות על היקף המימוש) ו/או לשנות את זהות בתי העסק, לבטל ו/או להוסיף עליהם, וכן לשנות ו/או לעדכן בנוגע לסוג המנויים הזכאים לרכוש את ההטבות ו/או להגביל ו/או להשהות ו/או להפסיק את פעילות האתר ו/או את חלקה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הזמינות ו/או ההיצע של הטבות מסוימות ו/או אפשרות המימוש של הטבות מסוימות עשויים להיות כפופים למגבלות ו/או הנחיות אשר יוטלו על ידי רשויות מוסמכות ו/או להשתנות עקב האמור.
 3. ככל שמסירת הודעה מוקדמת בדבר שינוי בתכנית ההטבות (כהגדרתו בסעיף 16א לחוק
  הגנת הצרכן, התשמ"א-1981) נדרשת על פי דין, מוסכם כי הודעה כאמור תשלח למנויים
  באמצעות מסרון SMS, אלא אם כן מנוי בחר באמצעי אחר לצורך קבלת הודעות כאמור. מנוי
  יכול לעדכן את האמצעי לקבלת עדכון כאמור בכל עת, בעמוד "עדכון פרטים" בחשבון האישי
  שלו באתר.
 4. ההרשאה לשימוש באתר אינה כוללת אישור לעשות שימוש בו בניגוד להוראות כל דין, לרבות לצורך מטרה בלתי חוקית, פוגענית, מאיימת, שימוש שיש בו לשון הרע, שימוש הפוגע בזכויות קניין רוחני או בזכות לפרטיות או בהוראת כל דין אחר.
 5. במקרים בהם הופרו הוראות תנאי השימוש ו/או כל דין, מפעל הפיס והחברה שומרים לעצמם את הזכות להגביל ו/או להשהות ו/או להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתם הבלעדי, את הגישה של המנוי/המבקר באתר ו/או בכלל וכן לבטל עסקאות ו/או למנוע את קבלת ההטבה ו/או השירות ו/או המוצר, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות העומדים להם על פי הדין.
 6. רישומי החברה ו/או מפעל הפיס הם הקובעים בכל הקשור לתנאי שימוש אלו, לרבות אך לא רק, בקשר לרכישות ההטבות וחיוב המנויים בגינן. מובהר כי מפעל הפיס ו/או החברה אינם אחראים למעקב אחר מימוש הטבות שנרכשו ע"י המנוי, וכל מעקב מסוג זה הוא באחריות המנוי בלבד.
 7. כל האמור בתנאי שימוש אלו חל הן על האתר והן על האתר המותאם בטלפון הנייד.

השימוש באתר ורכישת המוצרים והשירותים 

 1. על המנוי להירשם לאתר, לצורך רכישת ההטבות. לצורך רישום לאתר ההטבות, המנוי יתבקש למסור /לתקף את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות, מגדר, תאריך לידה, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון.  כמו כן יידרש המנוי לבחור סיסמא אישית קבועה. מנוי הינו האחראי הבלעדי לשמירה על סודיות הסיסמא.
 2. רכישת ההטבות באתר תתאפשר רק לאחר הקלדת מספר תעודת הזהות והסיסמא האישית/הקלדת סיסמא חד פעמית שתשלח למנוי באמצעות מספר הטלפון הנייד . המעודכן במערכות הפיס. במידה ואין ברשות המנוי כתובת מייל או טלפון, למנוי לא תהיה יכולת ליהנות מהטבות האתר אשר מצריכות מדיות אלו למשלוח קוד למימוש.
 3. כל מנוי רשום יהיה זכאי לרכישת הטבות בהתאם לסיווג המנוי, כמפורט להלן:
  • "מנוי כסף" – זכאי לסה"כ 12 זכאויות חודשיות המתחלקות באופן הבא: 3 זכאויות להטבות בקטגוריית המזון, 6 זכאויות להטבות בקטגוריית
   "סרטים ועוד", ו- 3 זכאויות ליתר ההטבות (לא כולל קטגוריות מזון, "סרטים ועוד" והטבות VIP).
  • "מנוי זהב" – זכאי לסה"כ 14 זכאויות חודשיות המתחלקות באופן הבא: 4 זכאויות להטבות בקטגוריית המזון, 6 זכאויות להטבות בקטגוריית
   "סרטים ועוד", ו- 4 זכאויות ליתר ההטבות (לא כולל קטגוריות מזון,
   "סרטים ועוד" והטבות VIP).
  • "מנוי זהב+" – זכאי לסה"כ 16 זכאויות חודשיות המתחלקות באופן הבא: 5 זכאויות להטבות בקטגוריית המזון, 6 זכאויות להטבות בקטגוריית
   "סרטים ועוד" ו- 5 זכאויות ליתר ההטבות (מתוכן 2 זכאויות יכולות לשמש להטבות בקטגוריית VIP (הטבות כלליות לא כולל קטגוריות מזון ו
   "סרטים ועוד").
  • "מנוי פלטינום" – זכאי לסה"כ 18 זכאויות חודשיות המתחלקות באופן הבא: 6 זכאויות להטבות בקטגוריית המזון, 6 זכאויות להטבות בקטגוריית
   "סרטים ועוד", ו- 6 זכאויות ליתר ההטבות (מתוכן 4 זכאויות יכולות לשמש להטבות בקטגוריית VIP (הטבות כלליות לא כולל קטגוריות מזון ו
   "סרטים ועוד").
 4. בנוסף, מנוי פיס אשר מימש את כל הזכאויות לרכישת הטבות במחיר מנוי באותו חודש, יהיה זכאי לרכוש עד 30 הטבות בחודש במחיר מוזל כולל כמות הזכאויות הקיימת.
 5. ריכוז הזמנות/רכישות שביצע המנוי יהיו תחת "ההזמנות שלי" באתר.
 6. רכישת ההטבות תתבצע באמצעות הקלדת פרטי כרטיס אשראי תקף, אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין או כל אמצעי תשלום אחר אשר יכלל באתר, בעמוד הייעודי לכך באתר.

  שימו לב
  , איננו מכבדים כרטיס אשראי מסוג דיירקט או כל כרטיס לחיוב מידי.
 7. המנוי נדרש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים באתר על מנת להבטיח את ביצועה של העסקה ואספקת המוצרים ו/או השירותים למנוי. מסירת פרטים אישיים כוזבים אסורה ועלולה להוות עבירה פלילית.
 8. לאחר השלמת הקלדת פרטי כרטיס האשראי יקבל המנוי הודעה באתר כי פרטי הזמנתו נקלטו במערכת. מובהר כי אין בהודעה הנ"ל כדי להוות אישור לעסקה. במקרים בהם המנוי קיבל הודעה בדבר תקלה שאירעה במערכת בעת קליטת ההזמנה, על המנוי לפנות אל מוקד שירות הלקוחות.
 9. רכישת ההטבה/קבלת ההטבה כפופה לבדיקת כרטיס האשראי ואישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה. אישור לעסקה ישלח למנוי באמצעות מסרון למספר הטלפון הנייד ו/או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני, כפי שנמסרו ע"י המנוי בעת הרשמתו לאתר.
 10. חיוב המנוי בגין הרכישה יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי, בהתאם לתנאי הרכישה והתשלום המפורטים לצד כל הטבה באתר, והתמורה בגין הרכישה תועבר ע"י החברה לבית העסק.
 11. לא תתאפשר צבירת זכאויות להטבות, במקרה של אי ניצול מלוא הזכאויות בחודש מסוים.
 12. ביחס לרכישת ומימוש הטבות מסוימות עשויות לחול מגבלות שונות (לרבות אך לא רק לגבי מספר ההטבות הניתנות לרכישה ומועד המימוש) ואלו יפורסמו בדף פרטי ההטבה הרלוונטית שבאתר. על המנוי לבחון ולקרוא את כל הפרסומים, הפרטים, התנאים והמגבלות אשר חלים ביחס לכל הטבה, ובכלל זה באשר לאופן אספקת המוצרים או השירותים אליהם מתייחסת ההטבה והתנאים או המגבלות החלים לגבי מימוש ההטבה, כפי שמצוין בעמוד ההטבה הרלוונטית באתר, ולמנוי לא תהיה טענה כנגד מפעל הפיס ו/או החברה בקשר לפרט, מגבלה או תנאי כאמור אשר פורסם באתר.
 13. המוצרים והשירותים אליהם מתייחסות ההטבות המוצעות באתר מיועדים לשימושו הפרטי של המנוי ולא למטרות מסחריות כלשהן.
 14. מתנות להן יהיה זכאי במסגרת המנוי (ככל שיהיה זכאי), לרבות מתנת הצטרפות ומתנת יום הולדת, אינן ניתנות להחלפה ו/או להמרה לכסף.
  מתנות דיגיטליות שניתנות במסגרת אתר ההטבות – הורדת קוד המתנה מהאתר תתאפשר למשך שנה ממועד משלוח המסרון אודות המתנה ע"י המפעל ללקוח.

ביטול עסקה

 1. הנך רשאי לבטל עסקה לרכישת הטבה אשר בוצעה באמצעות האתר בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי ההוראות שלהלן יחולו, אולם בכל סתירה בין האמור להלן ובין הוראות הדין, יגבר האמור בהוראות הדין.
  • הנך רשאי לבטל עסקה לרכישת הטבה שעניינה רכישת נכס או שירות שהינו שירות מתמשך, בתוך 14 יום מיום הזמנת ההטבה באתר.
  • הנך רשאי לבטל עסקה לרכישת הטבה במסגרתה מוצר נשלח אליך מבלי שנדרשת לממש את ההטבה בבית העסק, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר.
  • הנך רשאי לבטל עסקה לרכישת הטבה שעניינה קבלת שירות שאינו שירות מתמשך, בתוך 14 יום מיום הזמנת ההטבה באתר, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות יומיים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
  • הנך רשאי לבטל עסקה לרכישת הטבה לקבלת שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי בתוך 14 יום מיום הזמנת ההטבה באתר, ובלבד שמועד הביטול אינו  חל בתוך שבעה ימים (שאינם ימי מנוחה), קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
 2. בעסקה לרכישת הטבה אשר כללה שיחה, לרבות שיחה באמצעות תקשורת
  אלקטרונית, עם אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש כהגדרתם בחוק
  הגנת הצרכן, התקופה לביטול הינה ארבעה חודשים ולא 14 יום.
 3. מובהר כי לאחר מימוש ההטבה ע"י המנוי בבית העסק (למשל, אם
  הזמנת באמצעותה כרטיס או רכשת מוצר או שירות וכיו"ב), ביטול
  המוצרים ו/או השירותים ייעשה ישירות מול בית העסק ובהתאם למדיניות
  בית העסק.
 4. במקרה בו אתה מעוניין לבטל את העסקה כאמור לעיל עקב פגם, אי
  התאמה או עקב אי-אספקת הנכס/השירות במועד שנקבע לכך או בשל הפרה
  אחרת של ההסכם, התשלום ששילמת בגין ההטבה יוחזר לך בתוך 14 ימים
  מיום קבלת ההודעה על הביטול. במידה שבמסגרת העסקה סופק לך הנכס או
  המוצר, יהיה עליך להשיב את המוצר לחברה.
 5. במקרה בו אתה מעוניין לבטל את העסקה כאמור לעיל וזאת שלא
  מהטעמים הקבועים בסעיף ‎26 לעיל, התשלום אשר שולם על ידך בגין
  ההטבה בניכוי דמי ביטול בשיעור של %5ממחיר ההטבה או 100 שקלים, לפי
  הנמוך ביניהם, יוחזר לך בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על ביטול.
  במידה שבמסגרת העסקה סופק הנכס/מוצר למנוי, יהיה עליך להשיב את
  המוצר לחברה.
 6. מובהר כי לא יתאפשר ביטול חלקי להזמנת הטבה שבוצעה במרוכז
  (לדוגמה, הטבה לקניית מספר כרטיסי קולנוע). במקרה זה, על המנוי
  לפעול בהתאם להוראות ביטול העסקה כאמור לעיל, ולאחר מכן, לפעול
  לביצוע רכישת הטבה חדשה בהיקף הנדרש, זאת בכפוף למלאי ולמגבלות
  ההטבה.
 7. לצורך ביטול עסקה על המנוי לפנות בבקשת ביטול, בצירוף
  הפרטים המזהים הבאים: שם, ,ת.ז., באחת מהדרכים הבאות:
  • דואר האלקטרוני בכתובת
   service@paisplus.co.il
  • פניה למוקד
   הלקוחות בטלפון
   03-6940177
  • שליחת דואר רשום בכתובת מפעל הפיס רחוב הפטמן 3 תל אביב.
  • באמצעות לחיצה על כפתור
   "ביטול עסקה" באתר.
 8. מובהר כי במקרה שבו תבחר לבטל עסקה, לא תוחזר לך הזכאות בגין
  אותה הטבה.
 9. נפלה טעות ו/או אירעה שגיאה, בתום לב, במידע הניתן באתר בתיאור
  הטבה ו/או מוצר ו/או שירות או פרט אחר כלשהו ו/או התברר כי מוצר
  חסר במלאי, אזי במידה שבוצעה עסקה, תבטל החברה את העסקה האמורה
  (ללא חיוב בדמי ביטול) ולא יהיה בכך כדי להקים כלפי החברה ומפעל
  הפיס חבות ו/או אחריות. במקרה שאירוע כלשהו, עבורו רכשת כרטיס,
  נדחה למועד אחר, תהיה רשאי לבחור בין מימוש הכרטיס לאירוע במועדו
  החדש לבין ביטול העסקה כאמור לעיל.

זכויות יוצרים

 1. מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות שם מפעל הפיס,
  סימני מסחר, סודות מסחריים וזכויות יוצרים, בין אם רשומים ובין אם
  לאו, באתר – לרבות, מבלי לגרוע, הרעיון העומד בבסיס האתר, הלוגו,
  בסיס הנתונים של האתר, נראות האתר ועיצובו הגרפי ("Look and
  Feel"), שם המתחם (Domain Name) של האתר, וכן בכל תוכנה, יישום,
  קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב, תכנים אודיו-ויזואליים וכל חומר או
  תוכן אחר הכלול באתר – הינם קניינה הבלעדי של מפעל הפיס ו/או של צד
  שלישי שהעניק רשות למפעל הפיס להשתמש בהם.
 2. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשדר, להעביר בהעברת המשך
  (re-transmission) להציג, להנפיק רישיון, להציג בפומבי, להעמיד
  לרשות הציבור, ליצור יצירות נגזרות, להשכיר, לתרגם או למסור לצד
  שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתו המפורשת של מפעל הפיס או של
  אותם צדדים שלישיים בעלי הזכויות (לפי העניין), בכתב ומראש.

אחריות

 1. המידע המופיע באתר נמסר אך ורק לנוחות המבקרים באתר והמנויים. אין במידע המופיע באתר בכדי לשנות מחובותיו של מפעל הפיס על פי כל דין, או להוסיף עליהן. המידע כפוף לכל דין, כך שבכל מקרה של סתירה בין הוראות החוק לבין המידע המופיע באתר, יחייבו הוראות החוק בלבד.
 2. האחריות למוצרים ולשירותים, לאספקתם ו/או לביצועם בפועל כמו גם
  לפרסומים באתר, למידע ולמצגים בקשר למוצרים ולשירותים לרבות (אך לא
  רק) בקשר לאיכותם, טיבם, מחיריהם, כמותם במלאי, מועדי אספקתם,
  תכונותיהם, המפרט הטכני וכיוצ"ב הינה באופן בלעדי של בתי העסק
  המספקים את המוצרים והשירותים, והכל בכפוף לכל דין. כמו כן, על בתי
  העסק חלה החובה לספק תעודת אחריות למוצרים ולפעול על פיה, ככל
  שתעודה כזו נדרשת על פי כל דין. בנוסף, אחראים בתי העסק, במידת
  הצורך, לספק הוראות הפעלה למוצרים.
 3. מובהר כי מפעל הפיס אינו צד להתקשרות לרכישת המוצרים והשירותים
  ואינו נושא בכל אחריות ו/או חיוב בקשר לכך, וכל טענה, תביעה ו/או
  דרישה ביחס למוצרים ו/או לשירותים אשר נרכשו באמצעות האתר תתברר
  ישירות בין המנוי ובין החברה ו/או בית העסק הרלוונטי ולא תהיה
  למנוי כל טענה ו/או דרישה כנגד מפעל הפיס בגין האמור.
 4. כל המידע הניתן באתר וכן המוצרים והשירותים המוצעים בו ניתנים
  לשימוש כמות שהם (As Is) ולא תהיה למנוי כל טענה ו/או תביעה ו/או
  דרישה כלפי מפעל הפיס והחברה בגין המידע שבאתר ו/או תכונות המוצרים
  ו/או השירותים ו/או מאפייניהם ו/או מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו
  ו/או לדרישותיו.
 5. למען הסר ספק, מפעל הפיס לא יהיה אחראי לנזק כלשהו, בין נזק
  ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או נזק פיסי ו/או נזק גוף כלשהו אשר
  נגרם למנוי כתוצאה משימוש באתר ו/או רכישת הטבה או שירות.
 6. מפעל הפיס והחברה אינם מתחייבים כי המחירים של המוצרים והשירותים המופיעים באתר
  הינם המחירים הנמוכים ביותר הקיימים בשוק לגבי אותם שירותים ו/או מוצרים, וכן מפעל
  הפיס והחברה אינם מתחייבים כי תנאי האספקה ו/או תנאי הביטול וכיוצ"ב המופיעים באתר
  הינם המטיבים ביותר, ולא יהיה למנוי כל טענה ו/או תביעה כנגד מפעל הפיס ו/או החברה
  בגין האמור.
 7. פרסום המוצרים והשירותים באתר לא מהווה הבעת עמדה ו/או חוות דעת ו/או המלצה מצד
  מפעל הפיס ו/או החברה לרכישתם, וההחלטה בדבר רכישת המוצר או השירות תעשה על פי
  שיקול דעתו הבלעדי של המנוי ואחריותו.
 8. התמונות המתארות את המוצרים והשירותים נועדו להמחשה בלבד.
 9. מפעל הפיס והחברה רשאים לכלול באתר קישורים (לינקים) לאתרי אינטרנט המופעלים ע"י
  צדדים שלישיים עצמאיים שאינם שייכים למפעל הפיס ו/או לחברה ואינם בשליטתם (להלן: "אתרי
  צד ג'
  "). מפעל הפיס והחברה אינם אחראים לתכנים המפורסמים באתרי צד ג‘ ולשימוש בהם ולכל נזק, ישיר ו/או עקיף, עקב הפנייה לקישורים אלה, וכמו כן אינם
  מתחייבים כי הקישורים יובילו לאתר אינטרנט פעיל. השימוש באתרי צד ג' כפוף לתנאי
  השימוש ומדיניות הפרטיות המופיעים בהם ובכפוף לכל דין. אין לפרש קישורים לאתרי צד
  ג' כמתן אישור, המלצה או העדפה, ע"י החברה ומפעל הפיס, לאותם אתרים מקושרים, לרבות
  בנוגע לחומרים ולמסמכים המצויים בהם, למפעילי האתרים ו/או למוצרים ו/או לשירותים
  המוצגים בהם.
 10. מפעל הפיס והחברה אינם מתחייבים שהשירותים הניתנים באתר לא יופרעו
  ו/או לא יהיו חשופים לנזקים, תקלות, הפסקות, כשלים בחומרה, בתוכנה
  או בקווי התקשורת או ייפגעו מכל סיבה אחרת. מפעל הפיס ו/או מי
  מטעמו לא יישא באחריות לכל הפסד ו/או נזק שייגרמו למבקר ו/או למנוי
  או לרכושם, ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או ממוני ו/או שאינו
  ממוני, עקב הביקור באתר ו/או השימוש באתר ו/או עקב אי קליטת נתוני
  ההזמנה ו/או פרטי המנוי ו/או מהעדר יכולת להשתמש באתר, הן בשל פגם
  ו/או תקלה בהפעלתו והן בשל כל סיבה אחרת, לרבות נזק שנגרם עקב
  השימוש ביישומי תוכנה שהורדו באמצעות האתר או שהופעלו כתוצאה
  מהשימוש באתר לרבות יישומי אינטרנט.

סמכות שיפוט

 1. כל תביעה שתוגש כנגד מפעל הפיס או מי מטעמו בקשר לכל עניין הקשור באתר או
  הנובע מהאתר תתברר בהתאם לדין המהותי הישראלי ובבית משפט בתל אביב המוסמך לכך לפי
  העניין בלבד.

מדיניות הפרטיות

 1. איסוף ושימוש במידע אישי של המנוי ו/או המבקר באתר, יתבצע בהתאם להוראות
  מדיניות הפרטיות של האתר, ובשימושך באתר הנך מאשר כי הנך מסכים להוראות
  מדיניות הפרטיות.

צור קשר

 1. בכל שאלה אודות האתר ו/או תנאי השימוש בו ו/או אודות המוצרים
  ו/או השירותים ניתן לפנות לחברה באמצעות מוקד שירות הלקוחות.