תקנון אתר שופרסל פור יו

תקנון  אתר SHUFERSAL4U

 

תנאי שימוש בו – הוראות, הגבלות ואחריות

 

כללי

ברוכים הבאים לאתר ההטבות של מועדון לקוחות מחזיקי כרטיס אשראי שופרסל  כאל ברשת האינטרנט: https://www.shufersal4u.co.il/   , המופעל ע”י חברת דולצ’ה ויטה ווי אוף לייף בע”מ.

בתקנון זה תהיינה למונחים המפורטים להלן המשמעות הכתובה לצדן:

שופרסל” – שופרסל בע”מ.

כאל” – כאל כרטיסי אשראי לישראל בע”מ.

כרטיס מועדון” – כרטיס אשראי שופרסל בהנפקת כאל תקף שהונפק לחבר המועדון.

חברי המועדון” – מחזיקי כרטיס אשראי שופרסל כאל בתוקף.

       “האתר” – אתר האינטרנט https://www.shufersal4u.co.il/

החברה” – דולצ’ה ויטה ווי אוף לייף בע”מ.   

1.          המידע ו/או השימוש באתר ו/או הגלישה באתר הינם בכפוף לתנאים, ההגבלות והאחריות המפורטים להלן, וכן בהתאם לתנאים המפורטים להלן כפי שיעודכנו מעת לעת.

2.          התנאים המפורטים להלן הינם בנוסף לתנאים המפורטים לצד כל שירות ו/או הטבה ייחודית, כמפורט באתר עצמו, ובכל מקרה של סתירה בין האמור באתר לבין המפורט להלן יגברו הוראות תקנון זה, כמפורט לעיל ולהלן.

3.          זכאות למימוש השירותים ו/או ההטבות בתנאים המפורטים באתר הינם לחברי המועדון בלבד. חבר מועדון הינו אדם המחזיק כדין כרטיס אשראי שופרסל כאל בלבד.

4.          ידוע לחברי המועדון כי החברה ו/או שופרסל ו/או כאל רשאיות לשנות מפעם לפעם את ההטבות ו/או השירותים המוצעים לחברי המועדון ו/או לשנות את רשימת ספקי השירות ו/או את היקף השירותים המוצעים על-ידם ו/או לשנות את מגוון השירותים ו/או ההטבות.

 

קבלת תנאי השימוש

5.          המידע המופיע באתר ו/או בתקנון זה מופנה ומיועד לשימוש חברי המועדון בלבד ומופנה לגברים ולנשים כאחד. בכל מקום בו ההפניה הינה בלשון זכר הכוונה היא לגברים ונשים כאחד והדבר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

6.          רכישת הטבות ו/או מוצרים ו/או הזמנת שירותים ו/או מימוש ההטבות המפורטות באתר זה מוגבלת למי שמלאו לו 18 שנים, ובעצם ביצוע פעולות אלו מצהיר המבצע כי מלאו לו 18 שנים.

7.          הגלישה באתר והשימוש במידע ו/או הפרטים המופיעים בו הינם באחריות הגולש באתר.

8.          הגולש באתר מאשר כי קרא את תקנון האתר, ובעצם השימוש במידע ו/או הגלישה באתר מקבל על עצמו הגולש באתר את התנאים המפורטים בתקנון זה, לעיל ולהלן.

9.          המידע והפרסומים באתר נועדו לסייע לחברי המועדון ולהם בלבד בקבלת מידע כללי והוא אינו מחליף, מוסיף או גורע ממידע ספציפי ו/או מהוראות כל דין בין השאר מידע המפורסם ע”י העסקים השונים והוא כפוף לשינויים ועדכונים מעת לעת, כפי שהם מועברים לידי החברה ע”י הספקים השונים.

10.      חברי המועדון הגולשים באתר מצהירים כי ברור וידוע להם כי המידע המופיע באתר מתעדכן מעת לעת ועל-כן אין להסתמך על מידע ישן ו/או מידע שאינו עדכני לחלוטין ובאחריותם הבלעדית להתעדכן סמוך לביצוע רכישה באתר ובאתר בית העסק.

11.      החברה, שופרסל, כאל והספקים השונים שומרים לעצמם את הזכות להודיע לחבר המועדון בעת ביצוע פעולה כלשהי ו/או מימוש הטבה ו/או רצון להזמין שירותי נופש ו/או אטרקציות אחרות על היות שירותים ו/או הטבות אלו בלתי זמינות ו/או אינן ניתנות למימוש, בנקודת זמן זו או אחרת, ולא יהא בכך כדי להקים לחבר המועדון טענה בגין הסתמכות על המידע באתר.

12.      מובהר כי המידע המופיע באתר אינו מהווה הצעה לציבור הרחב וכי רק השלמת הזמנה דרך האתר וקבלת אישור על ביצוע הזמנה יחייבו את הצדדים.

13.      על חברי המועדון לבחון את התנאים המיוחדים למימוש כל הטבה ו/או שירות מוצע, לרבות התנאים המיוחדים המופיעים לגבי כל שירות ו/או הטבה, דרך מימושם בפועל, ואפשרות מימושם, לא תישמע טענת חבר מועדון לפיה לא ידע את התנאים מקום בו התנאים פורסמו באתר, וחזקה על חבר המועדון כי היה מודע להם ואישר אותם בעת ביצוע ההזמנה.

14.      באחריות חבר המועדון לבדוק את המידע הרלוונטי להטבה לרבות את רשימת הסניפים, שעות פעילות הספקים ונותני השירותים השונים ו/או ימי הפעילות ו/או תנאים והגבלות לדרך המימוש בפועל.

15.      בכל מקרה של סתירה בין האמור בתקנון זה לבין האמור בכל דרך פרסומית אחרת, בין על ידי החברה ו/או שופרסל ו/או כאל ובין על ידי הספקים, בדבר השירותים ו/או ההטבות המפורסמים באתר, יגברו הוראות תקנון זה והמידע המופיע באתר זה.

16.      חברי המועדון הגולשים באתר מצהירים כי ידוע להם כי השירותים ו/או ההטבות ו/או המידע המופיע באתר לרבות אופן מימושם וביצועם בפועל הינם באחריותם של ספקי השירותים עצמם. כל המידע אותו מוסרת החברה ו/או שופרסל ו/או כאל נסמך על מידע שניתן מהספקים השונים לרבות מתוך מידע פרסומי באתרים השונים של הספקים ואין החברה ו/או שופרסל ו/או כאל אחראיות לדיוקם.

17.      בכל מקרה של ספק או סתירה יש ליצור קשר ישיר עם החברה, עפ”י דרכי ההתקשרות המפורטים  בסעיף 23 להלן, וחבר המועדון מצהיר כי ידוע לו שלחברה הזכות להודיע לו על זמינות השירות ו/או ההטבה ו/או אי זמינותם ו/או תנאיה, במועד בו מבקש חבר המועדון לממשה, ואף אם המידע שיימסר ע”י נציגי החברה נוגד ו/או שונה מהמפורסם באתר לא יהווה הדבר כדי להקים עילה נגד החברה ו/או נגד שופרסל ו/או נגד כאל מצד חבר המועדון הגולש באתר.

 

השימוש באתר רכישת ההטבות ומימושן

18.      כרטיס המועדון יאפשר לחבר המועדון לרכוש ו/או לממש הטבות באתר באמצעות תשלום בכרטיס המועדון. רק מחזיקי כרטיס המועדון יהיו רשאים לרכוש ו/או לממש את ההטבות.

שופרסל תהיה רשאית מעת לעת להתנות את הזכאות לרכישת הטבה, בביצוע עסקאות בסכום מינימאלי בכרטיס המועדון. סכום העסקאות המינימאלי עשוי להשתנות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.

קביעת הזכאות לרכישת הטבות בחודש מסוים, תיעשה על ידי בדיקת היקף העסקאות שנעשו בכרטיס בחודש הקלנדארי שקדם לאותו החודש.

נכון למועד פרסום תקנון זה, כל מחזיק כרטיס אשראי שופרסל זכאי לרכוש 4 הטבות בחודש במחיר מועדון. לאחר רכישת 4 הטבות במחיר מועדון בחודש, יהיה זכאי המחזיק לרכוש 16 הטבות נוספות  במחיר מוזל, באופן שבכל חודש קלנדרי ניתן לרכוש בסך הכל עד 20 הטבות חודשיות.

19.      מובהר כי אתר האינטרנט יהיה פתוח וזמין במשך כל שעות היממה וכי את ההטבות ניתן יהיה לנצל בכל חודש מחודשי השנה ובכל יום מימות השבוע, לרבות שישי ושבת, כמו גם חגים וחופשות, והכל בכפוף לתנאי ההטבות, הספק ומדיניותו כפי שיפורסם באתר.

20.      חבר המועדון לא יפרסם או ישדר דרך האתר כל חומר אשר מפר בכל דרך שהיא זכויותיהם של אחרים או כל חומר לא-חוקי, מאיים, פוגעני, מטעה, מעליב, משמיץ, דוחה, חודר/מפר פרטיות, וולגרי, גס, מגונה או באופן אחר מעורר התנגדות, מעודד התנהגות פלילית, מקים עוולה אזרחית ו/או שמפר בדרך אחרת כל חוק ו/או דין ו/או אשר מכיל דבר פרסום או שידול בקשר למוצרים או שירותים כלשהם, זאת ללא הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.

21.      הזכויות שמקנה כל שובר יהיה כפוף לתנאי כל עסקה ולתנאי כל שובר, כפי שיהיו מעת לעת וכפי שיופיעו בהצגת העסקה באתר ו/או על גבי השובר, כאשר בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התנאים המופיעים בהצגת העסקה באתר או על גבי השובר, תכריע החברה בדבר התנאי שיגבר על פי שיקול דעתה הבלעדי, וקביעה זו תחייב.

22.      לשירות הלקוחות של האתר יש לפנות בכתובת המייל  service@dolcevita.co.il מענה יינתן בימים א’-ה’ בין השעות 09:00-18:00 לא כולל שבת וחג.

 

זכויות יוצרים

23.      מובהר כי זכויות היוצרים באתר ובכל התכנים המופיעים בו שייכות לשופרסל ו/או לכאל ו/או לחברה ו/או החברה עושה בהם שימוש עפ”י הרשאה מאת בעלי הזכויות, והכל בהתאם לדיני זכויות יוצרים התקפים בישראל ועל פי אמנות בינלאומיות.

24.      זכויות היוצרים מתייחסות לטקסט, תמונה, איור, קטעי קול, קטעי וידאו, מוסיקה, יישומי תוכנה וגרפיקה, דמויות ומוצרים המוצעים למכירה לציבור הרחב (להלן: “החומר המוגן“).

25.      חבר המועדון רשאי לעשות שימוש הוגן בחומר שבאתר, ובכל מקרה שלא לעשות שימוש מסחרי בחומר המוגן.

26.      אסור להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר או לפרסם חומר מוגן ללא הסכמה ובכתב מאת החברה. אחריות חבר המועדון הגולש באתר משחרר בזאת את החברה את שופרסל, כאל וכל הפועלים מטעמן מכול אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לטיב ו/או לאיכות ו/או להתאמת השירות ו/או ההטבה ו/או מימושם בפועל לצרכיו האישיים.

 

הגבלת אחריות

27.      החברה, שופרסל, כאל וכל הפועלות מטעמן לא יישאו באחריות לטעויות או שגיאות במידע המוצג באתר.

28.      חבר המועדון בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות ו/או בהטבה ו/או במידע המופיע באתר.

29.      החברה שופרסל, כאל וכל הפועלים מטעמן לא יישאו באחריות לכל נזק שנגרם לחבר המועדון או לכל צד ג’ כתוצאה ישירה או עקיפה של שימוש במידע ו/או ביחס לטיב ו/או איכות ההטבות המופיע באתר ו/או השירותים ו/או ההטבות לרבות נזק שנגרם במהלך רכישת ההטבות ו/או מימוש השירותים ו/או ההטבות.

30.      הגבלת האחריות המפורטת לעיל תחול ביחס למנהלי החברה, שופרסל, כאל וכל עובדיהם ומטעמם.

31.      מלוא האחריות בדבר השירותים ו/או ההטבות ו/או מימושם בפועל הינו על ספקי השירותים ו/או ההטבות ובמסגרת הקשר החוזי שבינם לבין חברי המועדון, הנוצר מעצם מימוש בפועל של השירות ו/או ההטבה, אצל הספקים השונים.

32.      החברה, שופרסל, כאל וכל הפועלים טעמן לא תישאנה באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתן המלאה.

 

מדיניות פרטיות

33.      אין המשתמש חייב למסור פרטים כלשהם, אולם יצוין, כי בעת הרישום לאתר, מוסר חבר המועדון לשופרסל את  פרטיו, לרבות, שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד, וזאת לצורך דיוור ועדכון ההטבות השונות הניתנות לחברי המועדון באופן קבוע.

34.      לצורך מימוש ההטבות הניתנות לאור חברות במועדון נדרש רישום באתר האינטרנט. יודגש, כי אי-מסירת הפרטים הנדרשים בתהליכי ביצוע העסקה באתר עלולה שלא לאפשר השלמתה של עסקה.

35.      אתר האינטרנט לא יעביר פרטים של חבר מועדון כלשהו לצד שלישי, ללא אישורו של אותו משתמש מראש ובכתב, זולת העברת פרטים הנדרשת לצורך מתן השירותים למשתמש באתר האינטרנט.

36.      היות ואתר האינטרנט נמצא בסביבה מקוונת שבה אין אפשרות לאבטחה מוחלטת, כל המוסר פרטים באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד.

37.      אתר האינטרנט יעשה מאמצים סבירים ומקובלים כדי לשמור על סודיות פרטי המשתמשים והספקים.

38.      החברה, שופרסל, כאל וכל הפועלים מטעמן לא יישאו באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, לאבדן הכנסות, להוצאות, לפגיעה בשם טוב, להסתמכות, להפרת חוזה שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים, דליפת פרטי אמצעי תשלום ו/או פרטי ספקים. החברה, שופרסל, כאל וכל הפועלים מטעמן לא יישאו באחריות כלשהי לכל תקלה במערכת התקשורת ו/או הטלפוניה ו/או האינטרנט וכן לא יישאו באחריות במקרה של כח עליון לרבות לנסיבות שאינן בשליטתן.   

39.      מובהר, כי ביצוע רכישה באתר ו / או רישום לאתר, מהווה הסכמה של חבר המועדון לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (SMS) מהחברה, שופרסל וכאל, לרבות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (SMS) שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות, אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים, פרטים על ביצוע עסקה, פרסום וכיוצ”ב, ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה דבר פרסומת”, על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982. המשתמש רשאי, בכל עת, להודיע לחברה המפעילה את אתר האינטרנט על רצונו להסיר את פרטיו מרשימות הדיוור של האתר, ע”י לחיצה על “הסרה” להודעה.

40.      בנוסף, החברה, שופרסל וכאל יהיו רשאים להשתמש במידע אישי של משתמש שנאסף אגב שימוש באתר האינטרנט לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות “עוגיות” (cookies) כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל  ה-cookies  או שיתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל cookies.

41.      משתמש שיגיש תלונה או שאילתה בקשר למוצר/שירות ספציפי, יחשב כמי שאישר להעביר את פרטיו למפרסם הרלוונטי, לצורך בירור תלונתו. יודגש, כי אין באמור משום התחייבות של אתר האינטרנט ו/או החברה לטפל בתלונות.

42.      יובהר, כי החברה ו/או שופרסל ו/או כאל תענה לכל בקשה למסירת מידע – כולל מידע אישי ומידע פרטי – אם תוגש בהתאם להליך חוקי, כגון צו חיפוש, צו בית-משפט וכדומה.

 

קישורים

43.      באתר זה יתכנו קישורים (links) לאתרים אחרים. אין בהוראות שלעיל ולהלן כדי לגרוע מהוראות תנאי השימוש באתרים אחרים ואין בהוראות האתרים האחרים משום ביטול ו/או החרגת הוראות תקנון זה.

44.      על הגולש באתר זה לדאוג לבחון ולקרוא את הוראות האתרים האחרים שבאמצעות קישורים באתר זה ניתן להגיע אליהם.  

45.      הקישורים נועדו לנוחות הגולש בלבד. לעניין קישורים לאתרים חיצוניים, שאינם שייכים לחברה, אם לא צוין אחרת באתר זה, ידוע לגולש כי אין בין האתר החיצוני המקושר לבין החברה כל יחסים משפטיים או מסחריים ואין לחברה כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלה.

46.      אין החברה או שופרסל או כאל אחראיות לתוכן החומר הנמצא באתרי צד שלישי.

47.      אין לפרש קישורים לאתרי צד שלישי כמתן אישור, המלצה או העדפה, ע”י החברה, לאותם אתרים מקושרים, לרבות מסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

48.      אין החברה מתחייבת כי הקישור לאתרים אחרים יהיה בכל זמן פעיל ו/או שמיש.

 

ביטול הזמנת מוצרים

49.      ביטול הזמנת מוצרים על ידי חבר המועדון תיעשה על פי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “החוק”) ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 (להלן: “התקנות”) ובהתאם למדיניות כל ספק כפי שתפורסם באתר. מבלי לגרוע מהאמור מובהר כדלקמן:

50.      ביטול עסקה ייעשה למול החברה, כאשר מוסכם כי מועד הביטול יהיה המועד שבו נמסרה ההודעה לחברה (ולא לספק), כאשר החברה היא שתהיה אחראית למסור את הודעת הביטול לספק.

51.      חבר המועדון רשאי לבטל את העסקה בתוך תקופת הביטול על פי הגדרתה בסעיף 14ג(ג) לחוק.

52.      מצבים בהם לא תתאפשר אפשרות לביטול העסקה:

52.1.           טובין פסידים שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי – אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

52.2.           מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה-1995;

53.1             טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;

52.3.           טובין הניתנים להקלטה.

53.      לא תהיה אפשרות לביטול חלקי של עסקה, ובכל מקרה בו חבר מועדון יבקש לממש רק חלק מהעסקה יהא עליו לבטל את כל העסקה בכפוף לתנאים המפורטים לעיל ולהלן ולבצע הזמנה חדשה.

 

54.      ביטול עקב פגם או אי התאמה

54.1.           במקרה של ביטול עסקה בתקופת הביטול, עקב פגם או אי התאמה, ולאחר קבלת הודעה על כך מאת חבר המועדון, תדאג החברה לכך שהספק ישיב את הסכום ששולם על ידי חבר המועדון בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול.

54.2.           מקום בו סופק מוצר (ולא שירות) תדאג החברה להשבה כאמור בסעיף זה רק לאחר שחבר המועדון החזיר את המוצר לרשות הספק במקום שבו נמסר לחבר המועדון המוצר והודיע על כך לחברה.

54.3.           לא השיב הספק לחבר המועדון את הסכום ששולם על ידו במועד האמור לעיל, תשיב החברה לחבר המועדון את הסכום ששולם על ידו ותגבה את הסכום הנ”ל מן הספק בעצמה ועל חשבונה.

55.      ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה –

55.1. במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה, חבר המועדון ידאג שהמוצר יוחזר למקום עסקו של הספק כשהוא באריזתו המקורית, שלם, תקין וללא כל פגם.

55.2.           בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול החברה תפעל לכך שהספק ישיב לחבר המועדון את הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול בשיעור %5 מסכום העסקה או 100 ש”ח, הנמוך מבניהם.

55.3.           דמי המשלוח יחולו על חבר המועדון אף אם המוצר לא סופק לו אך נמסר לחברת השילוח.

55.4.           לא השיב הספק לחבר המועדון את הסכום ששולם על ידו במועד האמור לעיל, תשיב החברה לחבר המועדון את הסכום ששולם על ידו ותגבה את הסכום הנ”ל מן הספק בעצמה ועל חשבונה.

56.      הטבה שלא מומשה –

56.1.           הטבה שלא מומשה תהיה ניתנת לביטול רק בתוך 14 ימים כאמור בסעיפים  55-60 לעיל (להלן: “תקופת הביטול“).

56.2.           עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות לאפשר ביטול של הטבה שלא מומשה גם בחלוף תקופת הביטול, או אף לאחר שפג תוקפו, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. בנסיבות אלה, יחויב חבר המועדון בדמי ביטול בשיעור 5% או 70 ₪, לפי הגבוה מבניהם.

שונות

57.      הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר לתקנון זה נתונה לבית משפט בתל- אביב המוסמך לפי העניין.

58.      חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי תקנון זה לא תשפיע על תקפות חוזה זה בכללותו. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.

 

קריאת תקנון זה, מהווה תנאי בסיסי לשימוש ו/או גלישה ו/או הזמנת שירותים ו/או מימוש הטבות עבור חברי המועדון. חבר מועדון העושה שימוש ו/או הגולש ו/או המזמין שירותים ו/או המממש הטבות, כמפורט באתר, מאשר בזאת כי קרא את התקנון, כי הוראותיו מובנים מובנות לו וכי הוא מקבל את התנאים המופיעים בו ללא כל סייג.