תקנון

 

אנו מודים לך על שבחרת להיכנס להשתמש באפליקציית iStudent (להלן: "האפליקציה"). מפעילת האפליקציה הינה חברת דולצ'ה ויטה ווי אוף לייף בע"מ ח.פ. 514074723, מרחוב מנחם בגין 7, רמת גן (להלן: "דולצ'ה ויטה").
הפעילות באפליקציה מיועדת אך ורק לסטודנטים המחזיקים בתעודת סטודנט/אישור לימודים אשר אומתו ע"י מערכות הסינון של המועדון כמפורט בתקנון זה (להלן: "חברי המועדון"). השימוש באפליקציה מוצע בכפוף לתקנון להלן.
שימוש באפליקציה, לרבות קבלת הנחות ו/או מימוש מבצעים לרכישת מוצרים ו/או שירותים באמצעות האפליקציה מהווים הסכמתך לתנאים אלו.
הנך מתבקש לקרוא תקנון זה בקפידה, שכן זכויותיך וחובותיך נקבעות על פיו. בגלישתך באפליקציה ובקבלת הנחות ו/או מימוש מבצעים לרכישת מוצרים ו/או שירותים באפליקציה, וכן ברכישותיך כפועל יוצא משימושך באפליקציה, הנך נותן את הסכמתך ומקבל ללא כל תנאי את האמור בתקנון זה;
כמו כן, הנך נותן את הסכמתך לכך שדולצ'ה ויטה לא תהיה אחראית לכל נזק, עלות, הוצאה, אי נוחות מכל מין וסוג שהוא בכל עניין ומכל סיבה או עילה שהיא (חוזית, נזיקית, או אחרת) לרבות שימושך באפליקציה בכל פעילות אחרת המוצעת באפליקציה.
הסכמתך לתנאי תקנון זה, הינה תנאי הכרחי ומקדמי להרשאה המוקנית לך להשתמש באפליקציה.
יובהר בזאת כי הסכמותיך לקבל את תנאי תקנון זה לרבות הסכמתך להצטרף כחבר מועדון וכן, החובות החלות עליך מכוח תקנון זה, תקפות בזאת הן לשימושך באפליקציה לטלפון החכם המופעלת ע"י דולצ'ה ויטה בשינויים המחויבים.
 
מבוא והגדרות
 1. "האפליקציה"– אפליקציית iStudent.
 2. "החברות" – החברות ו/או בתי העסק המפורסמים באפליקציה.
 3. התקנון שלהלן מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, התקנון פונה לנשים ולגברים כאחד.
 4. הכותרות ושמן הן למען הנוחות בלבד ולא תשמשנה לפירוש התקנון.
 5. כל הוראה ו/או הנחיה אשר יתפרסמו באפליקציה מעת לעת, תהינה מחייבות בנוסף לתקנון זה.
 6. דולצ'ה ויטה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתקנון זה. בעצם השימוש באפליקציה הנך נותן הסכמתך לתקנון זה, ולהוראות אשר עשויות להתפרסם באתר מעת לעת.
 7. האפליקציה נועדה לשימוש אישי בלבד ולא לשימוש מסחרי.
 8. רכישת המוצרים ו/או השירותים המוצעים באפליקציה מותרת למי שמלאו לו 18 שנים. בעצם ביצוע הרכישה מצהיר חבר המועדון כי מלאו לו 18 שנים.
 9. רישומי דולצ'ה ויטה הם הקובעים בכל הקשור לתקנון זה, לרבות אך לא רק, בקשר לרכישות ההטבות, וחיוב המבקרים בגינן.
 10. האפליקציה מרכזת עבור חבר המועדון מוצרים ו/או שירותים שונים, הניתנים לרכישה בהתאם לתנאים ולמגבלות המופיעים באפליקציה. הפרסום באפליקציה אינו מהווה המלצה לרכישת המוצרים ו/או קבלת השירותים המוצעים בהם.
 
הרשאה לשימוש ושימוש באפליקציה
 1. השימוש בשירותים המוצעים באפליקציה לרבות, קבלת ומימוש ההטבות דרך האפליקציה מוגבלים אך ורק לחברי המועדון והרכישה מוגבלת ל- 20 הטבות בחודש קלנדרי.
 2. רק סטודנטים זכאים להיות חברי מועדון, ועל כן, בכדי להתקבל כחבר מועדון, יהא על הגולש באפליקציה להזין את פרטיו האישיים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר-אלקטרוני, טלפון נייד, המוסד האקדמי בו הוא לומד, צילום תעודת סטודנט או אישור לימודים בתוקף מהמוסד האקדמי ות.ז. (לצורכי אימות ווידוא כי אכן חבר המועדון הינו סטודנט מן המניין). כמו כן, ככל וחבר המועדון יחפוץ לרכוש מוצרים במסגרת "המסחר המקוון" המתבצע באפליקציה, ייתכן ולצורך רכישה כאמור יצטרך חבר המועדון להזין את פרטי כרטיס האשראי שברשותו.
 3. לתשומת לבך כי הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז – 1977 וזו אסורה בהחלט.
 4. בעצם שימושו באפליקציה, מצהיר הגולש כדלקמן: "הנני מאשר כי כל הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים והנני רשאי למסרם".
 5. ידוע לי שלא חלה עליי חובה חוקית למסור את פרטיי וכי פרטים אלו יוחזקו במאגרי המידע של מועדון הסטודנטים ויעשה בהם שימוש כמפורט בסעיפים 40-43 לתקנון זה.
 6. דולצ'ה ויטה שומרת על זכותה לבטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את חברותו של חבר מועדון באפליקציה ו/או לבטל את חברותו של חבר מועדון שחברותו נתגלתה ו/או שנחשדה כניסיון להונות בכל דרך, וכן לנקוט בכל האמצעים המשפטיים ו/או האחרים העומדים לרשותן כנגד חבר מועדון ו/או אדם אשר ניסה להתקבל כחבר מועדון, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם לה.
 7. חבר המועדון אינו רשאי להשתמש באפליקציה ו/או בתכנים באפליקציה באופן העלול להזיק, לשתק או לפגוע באפליקציה, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו. כמו כן, חבר המועדון אינו רשאי להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע אשר לא הועמדו לרשותו באופן מכוון על ידי מועדון הסטודנטים ו/או על ידי דולצ'ה ויטה.
 8. חבר המועדון אינו רשאי להעתיק בדרך כלשהי רשימות של חברי המועדון ו/או מידע אחר לגבי חברי המועדון ו/או מידע המפורסם ע"י החברות באפליקציה, למעט לצורך מימוש ההנחה ו/או ההטבה המפורסמת לשימושו האישי. יובהר כי, חבר המועדון לא ישתמש במידע זה כאמור ולא יעבירו בין בתמורה ובין שלא בתמורה לאדם אחר.
 9. ההרשאה לשימוש באפליקציה אינה כוללת לעשות בו שימוש בניגוד להוראות כל דין, לרבות לצורך מטרה בלתי חוקית, פוגענית, מאיימת, שימוש שיש בו לשון הרע, שימוש הפוגע בזכויות קניין רוחני או בזכות לפרטיות או בהוראת כל דין אחרת.
 10. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, דולצ'ה ויטה רשאית למנוע מחבר מועדון ביצוע פעולה באפליקציה, באמצעות חסימת חבר המועדון ו/או הגבלתו ו/או הפסקת הגישה שלו לאפליקציה באופן זמני או קבוע וכן לבטל עסקאות ו/או למנוע את רכישת השירותים ו/או המוצרים, מכלי לגרוע מכל סעד או זכות העומדים לרשותן על פי הדין, וזאת בכל אחד מן המקרים הבאים:
  • חבר המועדון עבר על הוראות הדין בישראל;
  • חבר המועדון הפר תנאי מתנאי תקנון זה;
  • חבר המועדון מסר פרטים שגויים בהרשמתו לאפליקציה.
 11. השימוש באפליקציה הינו באחריות המשתמש (הגולש) בו בלבד.
 12. דולצ'ה ויטה לא תהיה אחראית ולא תחויב בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים לרבות בגין עוגמת נפש, שייגרמו לחברי המועדון ו/או למשתמשים באפליקציה ו/או לכל צד ג' שהוא עקב ו/או כתוצאה משימוש באפליקציה, כניסה לאפליקציה ו/או אי היכולת להיכנס לאפליקציה ו/או כתוצאה מחשיפה לפגיעה בטלפון החכם ו/או המחשב במהלך השימוש באפליקציה (לרבות וירוסים) ו/או כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול באפליקציה .
 13. האפליקציה מציעה קישורים והפניות לאתרים אחרים. דולצ'ה ויטה לא תהיה אחראית לתכנים שבאתרים אלו ולתנאי השימוש בהם.
 
אחריות המוצרים ו/או השירותים המפורסמים באפליקציה ו/או באתר האינטרנט
 1. דולצ'ה ויטה אינה מוכרת ו/או מספקת את המוצרים ו/או השירותים המוצעים באפליקציה, אלא אם נאמר אחרת במסגרת פרסום ספציפי.
 2. יובהר כי, מכירת ו/או אספקת המוצרים ו/או השירותים המוצעים באפליקציה, על כל המשתמע מכך, תתבצע על-ידי החברות ולא ע"י דולצ'ה ויטה.
 3. למעט במקרים בהם דולצ'ה ויטה מוכרת ו/או מספקת את המוצרים, האחריות הבלעדית למידע בדבר המוצרים ו/או למוצרים עצמם, לפרסומם, למחירם, להתקשרות בין מקבל ההטבה לבין החברות, לאספקתם, לפעולות הכספיות הנוגעות לרכישתם, לאיכותם, לאחריות הניתנת להם, ולכל דבר אחר מכל מין וסוג שהוא הנוגע במישרין ובעקיפין למוצרים ו/או השירותים הנמכרים מוטלת על החברות באופן בלעדי.
 4. כל הנתונים והמידע הנזכרים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצגים באפליקציה, לרבות תיאורם, שמם, המפרט הטכני שלהם, תכונותיהם, מחירם וכיוצ"ב, מסופקים ומאושרים על ידי החברות ואלו באחריותם הבלעדית.
 5. תמונות המוצרים ו/או השירותים המפורסמים באפליקציה נועדו להמחשה בלבד כך שייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר בפועל. על חבר המועדון מוטלת החובה לבדוק את המוצר ו/או השירות המפורסם באפליקציה.
 
הצגת ההנחות ו/או המבצעים עבור המוצרים ו/או השירותים המפורסמים באפליקציה
 1. דולצ'ה ויטה תציג באפליקציה מגוון הנחות ו/או מבצעים למוצרים ו/או שירותים במגוון תחומים, ובכלל זה הנחה במעמד חיוב ללקוחות בנק דיסקונט מחזיקי כרטיס "מפתח דיסקונט".
 2. דולצ'ה ויטה תהיה רשאית להסיר את המבצעים ו/או השירותים המוצגים באפליקציה בכל עת, ו/או לעדכן אותם ו/או לשנות אותם, לרבות אך לא בלבד, ביחס להיקף המוצרים ו/או השירותים, המגוון, הסוג ותנאי הרכישה ו/או להוסיף על כל אלו והכל ע"פ שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין.
 3. בהסכמתך לתקנון זה, הנך מוותר בזאת על כל טענה כנגד דולצ'ה ויטה בהקשר להנחה שבוטלה ו/או אינה ניתנת למימוש מכל סיבה שהיא.
 4. מימוש ההטבה יבוצע ישירות מול החברות, אלא אם נאמר אחרת מפורשות.
 5. באפליקציה מצויות פרסומות וקישורים המאפשרים גישה למידע ותכנים המתפרסמים באתרים אחרים. יובהר כי מידע ותכנים אלו אינם מתפרסמים ע"י דולצ'ה ויטה בהתאם למידע המתקבל מהחברות ועל כן היא אינה ולא תהיה אחראית לתכנים שבאתרים ו/או קישורים אלו לרבות תנאי השימוש בהם. עוד יודגש, כי דולצ'ה ויטה אינה נושאת ולא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים, לרבות בגין עוגמת נפש, שייגרמו לחברי המועדון מתוכנם של אתרים ו/או קישורים אלה ו/או עקב מוצרים ו/או שירותים הנמכרים ו/או מוצעים ו/או מוצגים באתרים ו/או קישורים אלה.
 6. דולצ'ה ויטה מפרסמת באפליקציה את המבצעים ו/או ההנחות כפי שנמסרו להן ואושרו ע"י החברות. אשר על כן, האחריות הבלעדית לנכונות ו/או לאופן הצגת מצגים שהוצגו ביחס למבצעים ו/או להנחות המפורסמות באפליקציה על החברות בלבד ולחבר המועדון לא תהיה כל טענה נגד דולצ'ה ויטה בקשר עם נכונות המצגים ו/או הפרסומות באפליקציה
 7. בהסכמה לתנאי שימוש אלו מצהיר חבר המועדון, כי הוא מודע לכך שכל תקלה ו/או בעיה במימוש ההנחות ו/או המבצעים המוצעים באפליקציה לא תקנה לו אפשרות לבוא בכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד דולצ'ה ויטה.
 
הטבת "מפתח דיסקונט"
 1. סטודנטים, חברי מועדון הסטודנטים, שהינם לקוחות בנק דיסקונט מחזיקי כרטיס אשראי 'מפתח דיסקונט' יהיו זכאים, בנוסף להטבות המפורסמות באפליקציה להנחה במעמד חיוב בשיעור של 10%, וזאת על מגוון ההטבות המוצעות באפליקציה בהן מתבצעת סליקה של כרטיס האשראי (להלן: "ההנחה במעמד חיוב").
 2. ההנחה במעמד חיוב תינתן לסטודנטים, מחזיקי מפתח דיסקונט למשך 3 שנים, באמצעות זיכוי בכרטיס האשראי, של הסכום אשר ניתן כהנחה, וכל זאת כאשר התבצעה סליקה של כרטיס האשראי באפליקציה. בתום 3 השנים, ובכפוף לכך שתוכנית ההנחה במעמד חיוב, לא בוטלה על ידי בנד דיסקונט ו/או מועדון הסטודנטים מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתם, יידרש הסטודנט לשלוח תעודת סטודנט עדכנית, וככל שלא תתקבל תעודת סטודנט עדכנית ייגרע הסטודנט, חבר המועדון ממצבת הסטודנטים מקבלי ההנחה במעמד חיוב.
 3. בנק דיסקונט ו/או מועדון הסטודנטים והאפליקציה רשאים לבטל את ההטבה בהודעה שתימסר ללקוחות בנק דיסקונט חברי המועדון, 90 יום מראש ובכתב.
 4. ההטבה אינה חלה על כרטיס אשראי מסוג דיירקט/ דביט.
 
קניין רוחני
 1. זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני באפליקציה, בשמם, בכל חלק שלהם ובכל אחד מהשירותים המוצעים בהם שייכים בלעדית לדולצ'ה ויטה.
 2. אין להעתיק לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ, לשכפל או לעשות שימוש מסחרי באפליקציה, למעט אם התקבלה לכך הסכמה מפורשת של מועדון הסטודנטים מראש ובכתב.
 3. חל איסור מוחלט על יצירת קישוריות (לינקים) לאפליקציה, אלא אם נתקבלה הסכמה מפורשת של מועדון הסטודנטים מראש ובכתב.
 
מדיניות הפרטיות
 1. הינך תתבקש למסור פרטים מזהים כתנאי לשימוש באפליקציה. הרינו ליידעך כי אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע. עם זאת, אי מסירת המידע הנדרש לצורך זיהויך כסטודנט מן המניין לא יאפשר לך להתקבל כחבר מועדון וכתוצאה מכך לא תוכל להשתתף בפעילות באפליקציה וכן, לא תוכל ליהנות מהמבצעים ו/או השירותים המפורסמים באפליקציה בכפוף לתנאי תקנון זה.
 2. בהחלטתך למסור את המידע, הנך מצהיר כי הפרטים האישיים שמסרתי לחברה אמינים, מלאים ומדויקים, וכי הם נמסרים לחברה בהסכמתי המלאה ומרצוני החופשי. כמו כן, ידוע לי שלא קיימת לי חובה חוקית למסירת המידע, אלא אם צוין.
 3. במסירת המידע הנדרש ממך לצורך אימות, זיהוי והשתתפות בפעילות האפליקציה, כמוה הסכמה לאיסוף, שימוש, גילוי וחשיפת המידע המועבר לידי דולצ'ה ויטה בהתאם לתנאי תקנון זה.
 4. בטרם מסירת הפרטים הנדרשים לצורך אימות, זיהוי והשתתפות באפליקציה כאמור, אנא וודא כי תנאי מדיניות הפרטיות של האפליקציה ברורים לך ואין לך כל התנגדות למסור פרטים אלו כאמור.
 5. בעת שימושך באפליקציה לרבות מימוש המבצעים המוצעים לך באפליקציה, הנך מקנה לדולצ'ה ויטה רשות לצבור מידע על נהגיך, הרגלי הגלישה שלך, מוצרים ושירותים אשר רכשת, מידע ופרסומות אשר ראית באפליקציה, הטלפון החכם שבאמצעותו ניגשת לאתרים, מיקומך, פרטים אודותיך אשר השארת בעת מימוש ההטבות ו/או השירותים המפורסמים באפליקציה וכד'.
 6. השימוש במידע שנאסף יישמר ב-מאגר המידע הרשום ברשות הגנת הפרטיות והמנוהל ע"י דולצ'ה ויטה וישמש לצורך: אישור שימושך באפליקציה, קבלתך כחבר מועדון ואפשרותך ליהנות מהמבצעים ו/או ההנחות המוצעים באפליקציה, כדי לפנות אליך בדואר האלקטרוני ו/או במסרונים ו/או בהודעות פוש, לצורך יצירת קשר עמך, כדי לעניין אותך בהטבות ייעודיות ו/או מסלולים ייעודיים שמוצעים על ידי חברות. כדי לשפר ולהתאים את פעילות האפליקציה לדרישותיך וציפיותיך, כדי להתאים את הפרסומות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באפליקציה לתחומי ההתעניינות שלך, לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים, כדי להציג את תמונתך לשאר חברי המועדון, כדי לפרסם לחברי המועדון האחרים את רכישותיך ולכל מטרה אחרת המפורטת בתקנון זה.
 7. הנך נותן את הסכמתך לדולצ'ה ויטה אשר תהא רשאית להעביר את פרטייך מעת לעת לידי גורמים העוסקים בניתוחים סטטיסטיים ובדיוור, למוקד שירות הלקוחות ולבתי העסק ע"פ שיקול דעתה לצורך הגשמת מטרות המועדון וגופים אלה יהיו רשאים להשתמש במידע שהועבר אליהם לצורך שירות יעיל למשתמשי המועדון. למען הסר ספק דולצ'ה ויטה מתחייבת שלא להעביר את פרטייך לצדדים שלישיים למעט במקרים כמפורט לעיל ו/או במקרים הבאים: הבעת רצונך להצטרף כחבר מועדון בחברה באחת החברות המפורסמות ו/או אשר פרסמו באפליקציה, הבעת רצונך לקבל הצעת מכר כלשהי מחברה מסוימת המפורסמת באפליקציה, במקרה שתפר את תנאי השימוש באפליקציה ו/או תפר את תנאי השימוש באתרים אחרים, אם תבצע באמצעות האפליקציה ו/או בקשר אליהם פעולות שהינן לכאורה מנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה, אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי, אם פעילות האפליקציה ו/או דולצ'ה ויטה צרכנות לסטודנטים תתבצע במסגרת תאגיד אחר או תמוזג בפעילותו של צד שלישי.
 8. דולצ'ה ויטה רשאית לשלוח דואר אלקטרוני למשתמשים באפליקציה. הדואר האלקטרוני עשוי לכלול עדכונים לגבי האפליקציה, המידע השיווקי ו/או המידע הפרסומי אשר מפורסמים באפליקציה. מידע זה יישלח לתיבת הדואר האלקטרוני המשמשת אותך אותה תזין בעת ההרשמה. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל בכל עת, לבטל את הסכמתך לדיוור כאמור.
 9. בקבלת תקנון זה הנך מסכים ומאשר, כי הפרטים שמסרת לדולצ'ה ויטה הינם נכונים והנך מודע לכך שפרטים אלו ישמשו לצורך משלוח דברי פרסומת בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות SMS. כמו כן, הנך מאשר, כי דולצ'ה ויטה הודיעה לך כי הנך יכול לסרב לקבל דברי פרסומת.
 10. בקבלת תקנון זה הנך מסכים ומאשר, כי הנך מעוניין לקבל דברי פרסומת מדולצ'ה ויטה ו/או התראות לטלפון הנייד ("פוש") והנך מודע לכך שהדבר יגרום לכך שדברי הפרסומת מדולצ'ה ויטה יגיעו אל תיבת הדוא"ל הראשית שלך ו/או לטלפון הנייד שלך. כמובן שאתה רשאי להפסיק את קבלת דברי הפרסומת בכל עת.
 11. במידה והסטודנט, חבר במועדון הסטודנטים, מעוניין להסיר את המשתמש שלו, עליו להיכנס ל'איזור אישי' באפליקציה וללחוץ בתחתית העמוד על "הסר את המשתמש שלי". מחיקת האפליקציה מהמכשיר ו/או הסרת המשתמש אינה מסירה קבלת דיוורים. במידה ומשתמש אינו מעוניין בקבלת דיוורים, מחובתו לבקש הסרה כמקובל בחוק.
 12. דולצ'ה ויטה מפעילה באתר מערכות אבטחת מידע אשר עשויה להפחית את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למועדון הסטודנטים .
 
מועדוני לקוחות וצדדים שלישיים
 1. במסגרת האפליקציה תוכל להירשם ו/או להשתייך למועדון/י לקוחות שונים. ההרשמה ו/או ההשתייכות למועדונים כאמור ו/או גלישה ו/או שימוש בפלטפורמה או אפליקציה אחרת כלשהי, הינה בהתאם לכללי השימוש הרלוונטיים, לרבות מדיניות הפרטיות, הנהוגות על ידם. אנא הקפד לעיין וללמוד הוראות שימוש אלו, קודם להרשמה לכל מועדון כאמור או לגלישה או שימוש באפליקציות אחרות ו/או באתרים אחרים.
 2. דולצ'ה ויטה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות ביחס לאפשרות גישה ו/או לזמינות מועדוני הלקוחות או בכל אחריות לתכנים המופיעים בהם, תוכנם, מהימנותם, מידת הדיוק שלהם או אמינותם.
 3. דולצ'ה ויטה אינה יכולה לשלוט על פעולותיהם ו/או נהליהם של מועדוני הלקוחות כאמור, ומסירה מעצמה כל אחריות בהקשר זה.
 4. הנך מצהיר ומתחייב בזאת כי לא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד דולצ'ה ויטה בקשר עם כל פעולה ו/או מחדל של איזה ממועדוני הלקוחות וכי כל טענה כאמור תופנה על ידך במישרין אך ורק כנגד מועדון הלקוחות הרלוונטי.
 5. האמור בסעיפים 53-49 לעיל יחול גם בכל הקשור לאפליקציות, אתרים, או פלטפורמות אחרות של צדדים שלישיים כלשהם, אשר יכול שהאפליקציה תכיל הפניות ו/או קישורים אליהם.
 
ביטול עסקה
 1. ביטול עסקאות לרכישת מוצרים ו/או שירותים על ידי הלקוח יעשה על פי הדין ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981, ותקנותיו. להלן עיקרי החוק ביחס לביטול עסקה, כדלקמן:
 2. בעסקה לרכישת מוצר ו/או שירות, הלקוח רשאי לבטל את העסקה החל מיום ביצוע העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום ביצוע העסקה.
 3. בעסקה לרכישת שירות, הלקוח רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, כדלקמן: בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
 4. הוראות הסעיפים 54-57 לעיל לא יחולו על עסקאות לרכישת שירותים ו/או מוצרים במסגרתם ניתנים שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, במועד ספציפי, מבלי שהלקוח צריך לממש את ההטבה בבית עסק, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
 5. לא ניתן לבטל עסקה בגין רכישת מוצר ו/או שירות אשר הותאם אישית ללקוח.
 6. במקרה של ביטול עסקה לרכישת מוצר ו/או הטבה במסגרתה ניתן מוצר או שירות עקב פגם או אי התאמה במוצר או בשירותים לבין הפרטים שנמסרו ללקוח או עקב אי-אספקת המוצר או השירותים במועד שנקבע לכך או בשל הפרה אחרת של ההסכם, חיובו של הלקוח יבוטל בשל העסקה ויושב לו אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו, וזאת בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול.
 7. כמו כן, במידה שסופק ההטבה/מוצר, על הלקוח להשיב את ההטבה/מוצר לרשות בית העסק במקום שבו נמסר לו הנכס/המוצר ולהודיע על כך למועדון iStudent.
 8. במקרה של ביטול עסקה לרכישת מוצר ו/או שירות שלא מהטעמים המנויים בסעיף 30לעיל, חיובו של הלקוח יבוטל בשל העסקה ויושב לו אותו חלק ממחיר ההטבה ששולם על ידו, למעט דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר ההטבה או 100 שקלים, לפי הנמוך ביניהם, וזאת בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על ביטול.
 9. לצורך ביטול עסקה על הלקוח לפנות למועדון iStudent בבקשת ביטול באחת מהדרכים הבאות:
 • באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת support@istudent.co.il.
 • באמצעות דואר רשום בכתובת רח' מנחם בגין 7 רמת גן, משרדי דולצה ויטה.
בהודעת הביטול יפרט הלקוח את שמו ומספר קבלה של אותה עסקה.
 
אחריות

 

 1. המידע המופיע באפליקציה נמסר אך ורק לנוחות המבקרים באפליקציה. אין במידע המופיע באפליקציה בכדי לשנות מחובותיה של דולצ'ה ויטה ו על פי כל דין, או להוסיף עליהן. המידע כפוף לכל דין, כך שבכל מקרה של סתירה בין הוראות החוק לבין המידע המופיע באפליקציה, יחייבו הוראות החוק בלבד. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות כל דין.
 2. המידע ופרטי המוצרים והשירותים המצוינים באפליקציה וכל הכרוך בהם ניתנים מאת בתי העסק והמוצרים והשירותים מסופקים ללקוחות על ידיהם בלבד. למען הסר ספק, באחריות  הלקוח לוודא את תנאי המתנה לרבות דרכי איסופה ו/או מועד אספקתה ולא תישמע כל טענה מצדו בעניין זה.
 3. האחריות למוצרים ולשירותים, לאספקתם ו/או לביצועם בפועל כמו גם לפרסומים באפליקציה, למידע ולמצגים בקשר למוצרים ולשירותים לרבות (אך לא רק) בקשר לאיכותם, טיבם, כמותם במלאי, מועדי אספקתם, תכונותיהם, המפרט הטכני וכיוצ"ב הינה באופן בלעדי של בתי העסק המספקים את המוצרים והשירותים, והכל בכפוף לכל דין. כמו כן, על בתי העסק חלה החובה לספק תעודת אחריות למוצרים ולפעול על פיה, ככל שתעודה כזו נדרשת על פי כל דין. בנוסף, אחראים בתי העסק, במידת הצורך, לספק הוראות הפעלה למוצרים.
 4. מובהר כי לאחר ביצוע רכישת המוצר ו/או השירות באפליקציה, דולצ'ה ויטה תחדל להיות צד להתקשרות בין הלקוח לבין בית העסק.
 5. כל המידע הניתן באפליקציה וכן המוצרים והשירותים המוצעים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי דולצ'ה ויטה בגין המידע שבאפליקציה ו/או תכונות המוצרים ו/או השירותים ו/או מאפייניהם ו/או מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו ו/או לדרישותיו.
 6. דולצ'ה ויטה לא תישא באחריות לשינויים שנעשו במידע המופיע באפליקציה ע"י המבקר ו/או ע"י צד ג' כלשהו.
 7. לא חלה על דולצ'ה ויטה כל אחריות לטיב ו/או לסוג המוצרים והשירותים שהלקוחות ירכשו באמצעות באפליקציה, לאספקתם, או לכל תקלה שמקורה באפליקציה ושאינה בשליטת דולצ'ה ויטה ו/או באיזה מן המוצרים והשירותים המוצעים בו, לרבות מקרה בו לא יסופק מוצר ו/או שירות באמצעות באפליקציה, או בכלל, וכי בכל מקרה לא תהיה דולצ'ה ויטה אחראית לנזק כלשהו, בין נזק עקיף ו/או תוצאתי ו/או נזק פיסי ו/או נזק גוף כלשהו.
 8. דולצ'ה ויטה אינה מתחייבת כי המחירים של המוצרים והשירותים המופיעים באפליקציה הינם המחירים הנמוכים ביותר הקיימים לגבי אותם שירותים ו/או מוצרים. דולצ'ה ויטה אינה מתחייבת כי תנאי האספקה ו/או תנאי הביטול וכיוצ"ב המופיעים באפליקציה הינם המטיבים ביותר.
 9. פרסום המוצרים והשירותים באפליקציה לא מהווה הבעת עמדה ו/או חוות דעת ו/או המלצה מצד דולצ'ה ויטה לרכישתם.
 10. התמונות ו/או הסרטונים באפליקציה נועדו להמחשה בלבד.
 11. דולצ'ה ויטה רשאית לכלול באפליקציה קישורים (לינקים) לאתרי אינטרנט המופעלים ע"י צדדים שלישיים עצמאיים שאינם שייכים לדולצ'ה ויטה ואינם בשליטתה (להלן: "אתרי צד ג'"). דולצ'ה ויטה אינה אחראית לתכנים המפורסמים באתרי צד ג' ולשימוש בהם ולכל נזק, ישיר ו/או עקיף, עקב הפנייה לקישורים אלה, וכמו כן אינה מתחייבת כי הקישורים יובילו לאתר אינטרנט פעיל. השימוש באתרי צד ג' כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המופיעים בהם ובכפוף לכל דין. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן אישור, המלצה או העדפה, ע"י דולצ'ה ויטה ו/או מועדון הסטודנטים לאותם אתרים מקושרים, לרבות בנוגע לחומרים ולמסמכים המצויים בהם, למפעילי האתרים ו/או למוצרים ו/או לשירותים המוצגים בהם.
 12. דולצ'ה ויטה אינה מתחייבת שהשירותים הניתנים באפליקציה לא יופרעו ו/או לא יהיו חשופים לנזקים, תקלות, הפסקות, כשלים בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת או ייפגעו מכל סיבה אחרת. דולצ'ה ויטה לא תישא באחריות לכל הפסד ו/או נזק שייגרמו למבקר וללקוח או לרכושם, ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או ממוני ו/או שאינו ממוני, עקב הביקור באפליקציה ו/או השימוש באפליקציה ו/או עקב אי קליטת נתוני ההזמנה ו/או פרטי הלקוח ו/או מהעדר יכולת להשתמש באפליקציה, הן בשל פגם ו/או תקלה בהפעלתו והן בשל כל סיבה אחרת, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו באמצעות באפליקציה או שהופעלו כתוצאה מהשימוש באפליקציה לרבות יישומי אינטרנט.
 
שיפוי
 
 1. הלקוח מתחייב לפצות ו/או לשפות את דולצ'ה ויטה, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים באפליקציה, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום שייגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או הוראות החוק על ידי הלקוח, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא, בגין הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או הוראות החוק על ידי הלקוח. למען הסר ספק מובהר כי, אחריות הלקוח במקרה של התרחשות איזה מהמקרים המפורטים לעיל, כוללת גם נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתים, מקריים ו/או מיוחדים, לרבות פגיעה בשם הטוב, פגיעה במוניטין, אבדן הכנסה, אבדן נתונים ואבדן רווחים. אין בשיפוי הנ"ל בכדי לגרוע מסעדי מנהל האתר על פי כל דין.
 
דין ומקום שיפוט
 
 1. על השימוש באפליקציה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.
 2. לבית המשפט בעיר תל-אביב יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מתקנון זה ו/או מתנאי הפרטיות המופיעים בו לרבות כל מחלוקת אשר עשויה להתגלע בעקבות כך.
 
בברכה,
מועדון הסטודנטים iStudent