תקנון מועדון ההטבות למנויי הפיס "פיס פלוס" – הטבות "תו נטען מקומי"

"תו נטען מקומי" הינו תו דיגיטלי המונפק על ידי חברת דולצ'ה ויטה ווי אוף לייף בע"מ (להלן: "החברה") המנהלת ומתפעלת את מועדון ההטבות "פיס פלוס" וכן את המיזם "פיס מקומי", הוא ניתן לפריקה בבתי העסק המקומיים בכל רחבי הארץ בהתאם לרשימה המפורסמת באתר ההטבות כמפורט להלן.

שירות "תו נטען מקומי" הינו שירות נוסף הניתן למנויי הפיס, הפיס במסגרת הטבות "פיס פלוס". במסגרת שירות "תו נטען מקומי" מעוניין מפעל הפיס לקדם את בתי העסק המקומיים ועל כן הוא מסבסד הנחה נוספת על ההנחה הניתנת על ידי בית העסק המקומיים למנויי מפעל הפיס והכל במסגרת מיזם הנקרא "מיזם פיס מקומי". בתי העסק המקומיים, הינם בתי עסק אשר אינם נמנים על הרשתות הגדולות ויש להם לכל היותר 5 סניפים בפריסה ארצית.

מנוי פיס יהא רשאי לטעון את התו הנטען המקומי בסכום של עד 400 ₪ בחודש קלנדרי, ויעניק למנויי הפיס ליהנות מהנחה של 20% במגוון עסקים מקומיים
(בגין טעינה בסכום של 400 ₪ ישלם מנוי הפיס סך של 320 ₪), ובכך יהנה מהנחה בשיעור של %20. בסיום תהליך הטעינה באתר ההטבות "פיס פלוס"
("האתר" או " אתר ההטבות") המנוי יקבל קוד מימוש למייל או לנייד אותו הוא נדרש להציג לצורך הרכישה (להלן: "הקוד").

הקוד המתקבל הינו קוד קבוע אשר יהווה אמצעי תשלום לשימוש רב פעמי בהתאם לכמות הטעינות, למימוש בבתי העסק השונים המשתתפים.

טעינת הכרטיס אינה מורידה מזכאות מנויי מפעל הפיס, אך הדבר עשוי להשתנות והודעה על כך תפורסם באתר ו/או בתקנון.

מנוי אשר יטעין כסף וישתמש בשירות התו הנטען המקומי יקבל על עצמו את הוראות תקנון אתר ההטבות "פיס פלוס", אשר תקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "התקנון"), והוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות התקנון על נספחיו ולא תישמע כל טענה מצדו, בקשר עם הוראה מהוראותיו.

מובהר כי מפעל הפיס או החברה רשאים לשנות את התקנון ו/או את סכום הטעינה ו/או ו/או את תנאי המימוש ו/או את שיעור ההנחה לה יהא זכאי המנוי על פי שיקול דעתם הבלעדי, הודעה על שינוי תתפרסם באתר ההטבות, ומוטלת על מנוי הפיס החובה להתעדכן בהנחיות המופיעות באתר מעת לעת.

בנוסף, התקופה, המגבלות והסייגים של התו הנטען המקומי יכולים להשתנות מעת לעת, על פי מדיניות בתי העסק המקומיים השונים, כפי שיהיו מעת לעת. עוד מובהר כי אין בפרסום בית עסק מקומי באתר ההטבות במועד מסוים, כדי לחייב את החברה להשאירו באתר ההטבות כבית עסק אשר מאפשר רכישה באמצעות התו הנטען המקומי ובתי העסק באמצעותם ניתן לממש את התו הנטען המקומי עשויים להשתנות מעת לעת. החברה ו\או מפעל הפיס לא יישאו בשום אחריות בקשר למדיניות בתי העסק ואי יכולת מימוש הטבת התו בבית עסק מסוים עקב מדיניות בית העסק ו/או עקב שינוי ברשימת בתי העסק בהם ניתן לממש את התו הנטען המקומי.

רשימת העסקים אשר ייקחו חלק בפרויקט תפורסם באתר ההטבות של מנוי פיס (paisplus.co.il) (להלן: "אתר ההטבות" ו"בתי העסק" בהתאמה), באזור ייעודי על פי שיקול דעתו של מפעל הפיס.

מובהר כי ייתכנו שינויים ברשימת בתי העסק ומפעל הפיס יעשה ככל יכולתו כדי לעדכן את הפרסום, בכפוף לקבלת המידע מבתי העסק. מפעל הפיס ו/או החברה לא יהיו אחראים על בתי עסק שהפסיקו לקחת חלק בפרויקט ו/או אשר נסגרו ו/א ו החליפו בעלות מכל סיבה שהיא והודעה על כך לא נמסרה למפעל הפיס ו/או לחברה המפעילה ובשל כך לא עודכנה הרשימה.

מפעל הפיס והחברה רשאים להוסיף ו/או לגרוע בתי עסק מקומיים ו/או סניפים מרשימת בתי העסק המקומיים המפורסמת ומתעדכנת מעת לעת באתר, וזאת על פי שיקול דעתה וללא מתן הודעה מראש.

המפעל והחברה שומרת על זכותה לשנות את הוראות תקנון זה על כל סעיפיו, כפי שתמצא לנכון. מפעל הפיס והחברה שומרים על זכותם לשנות את הוראות תקנון זה על כל סעיפיו, כפי שימצאו לנכון.

הוראות שימוש בתו הנטען המקומי:

 1. תו נטען מקומי יהיה ניתן לשימוש כאמצעי תשלום מזומן, בכפוף להוראות תקנון זה, בבתי העסק המקומיים אשר מפורסמים באתר ההטבות.
 2. תוקף התו – 5 שנים.
 3. מנוי רשאי להטעין בכל חודש קלנדרי סכום מצטבר שלא יעלה על 400 ₪ (ארבע מאות שקלים).
 4. הטעינה תתבצע בכפולות של 100 ₪. כל עסקת טעינה תתבצע בתשלום אחד.
 5. התשלום באמצעות התו הנטען המקומי לרכישת מוצרים ו/או שירותים ברשימת בתי העסק המקומיים המפורסמות באתר, ת קנה למנוי פיס את כל הזכויות אשר להן זכאי לקוח המשלם באמצעי תשלום מזומן, למעט ההגבלות והסייגים המפורטים בתקנון זה ו/או באתר ההטבות.
 6. לא ניתן לבצע בבתי העסק המקומיים עסקאות תשלומים, קרדיט או עסקאות טלפוניות. פריקת הטעינה לצורך ביצוע העסקה תתאפשר במכשיר ביצוע עסקאות אוטומטי (לא ידני) הקיים בבית העסק.
 7. תקלה במכשיר האוטומטי או אי יכולת מימוש ההטבה בבית העסק, לא תהווה עילה לתביעה ו/או תלונה מצד מנויי מפעל הפיס.
 8. לא ניתן לבצע בתו רכישה סיטונאית. לא ניתן לרכוש תווי קניה ו/או שוברי מתנה באמצעות התו.
 9. לא ניתן לרכוש באמצעות התו מוצרי טבק וסיגריות וכן תרופות (לרבות עם מרשם) ו/או מכשירים סלולאריים.
 10. התו המקומי אינו ניתן למימוש באתרי סחר מקוונים.
 11. התו אינו ניתן להמרה לכסף מזומן ולא יינתן עודף בגין שימוש חלקי בו.
 12. בעסקה המשולמת באמצעות התו ניתן לבצע "רכישה מפוצלת" דהיינו לשלם חלק מסכום עסקה באמצעות התו הנטען הדיגיטלי, בהתאם לסכום הכסף הטעון בתו וחלק באמצעי תשלום אחרים על פי שיקול דעת מנוי פיס.
 13. בירור יתרה ופירוט העסקאות בתו הנטען המקומי, ניתן לבצע באתר בעמוד התו הנטען.
 14. מומלץ לבדוק אם התו טעון בטרם ביצוע רכישה.
 15. תקלות טעינה לא ישמשו כעילה לטענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מפעל הפיס ו/או בתי העסק ו/או מי מטעמם.
 16. עם תום תוקפו של התו ו/או לאחר הוצאתו של בית עסק מרשימת בתי העסק, לא יתבצע החזר לכרטיס כמפורט לעיל.
 17. במידה והלקוח ביטל את מנוי הפיס שברשותו, תישמר לו הזכות לממש את יתרת הסכום אשר הטעין בתו הנטען, ואשר לא מומשה על ידו.

  ביטול:

 18. הקוד המתקבל לאחר טעינת התו הנטען המקומי הינו באחריות הבל עדית של הלקוח המחזיק בו, מפעל הפיס ו/או החברה לא יהיו אחראים לאובדן הקוד ו/או לשימוש בלתי חוקי בו. בכל מקרה כאמור לא יהא הלקוח זכאי לפיצוי ממפעל הפיס או החברה וכל נזק שייגרם לו יהיה באחריותו הבלעדית.
 19. טעינת התו הנטען המקומי ניתנת לביטול 14 ימים מיום הטעינה ובלבד שטרם מומש הסכום שנטען ו/או חלק ממנו.
 20. למען הסר ספק, החברה ו/או מפעל הפיס ובתי העסק יוכלו לקבוע הוראות שונות בעניין זיכויים וביטולים בהתאם להחלטתם הבלעדית וכפי שיעודכן מעת לעת בתקנון זה ו\או במדיניות בתי העסק ובכפוף להוראות כל דין.

  אחריות:

 21. המוצרים ו/או שירותים המוצעים בבתי העסק הינם באחריות הבלעדית של בתי העסק. האחריות לטיב ואספקת המוצרים והשירותים, אשר נרכשים באמצעות התו בבתי העסק, אינה חלה ולא תחול על החברה ו\או מפעל הפיס, אלא על בתי העסק בלבד.
 22. אי כיבוד התו כתוצאה מתקלות תקשורת בקופת בית העסק ו/או בתהליכי התקשורת ו/או כתוצאה מכל תקלת תקשורת שאינה בשליטת החברה ו/או מפעל הפיס לא תשמשנה כעילה לטענה כנגד החברה ו\או מפעל ו/או בית העסק.
 23. ניתן יהיה לעשות שימוש בקוד ברכישת מוצרים ו/או שירותים בחנויות בתי העסק המפורסמות באתר. לא תתאפשר רכישה של מוצרים המשווקים על ידי בית העסק בחנויות שאינן מפורסמות באתר.
 24. קוד שלא ינוצל באופן מלא או חלקי עד למועד פקיעתו, יפקע ויתבטל ולא יקנה למחזיק בו כל זכות, הטבה, דרישה או תביעה כנגד בית העסק ו\או מפעל הפיס ו/או החברה. כמו כן, תוקף הקוד לא יוארך לאחר מועד הפקיעה, והיתרה הקיימת בו, ככל שקיימת, לא תוחזר למנוי.
 25. השימוש בתו כפוף ל מדיניות בתי העסק המשתתפים לרבות במקרה של ביטול עסקת רכש או החזרת טובין שנרכשו באמצעות התו, ינהג בית העסק בהתאם למדיניות שנקבעה על ידו ובכפוף להוראות כל דין.
 26. באחריות המנוי להתעדכן ביחס להגבלות ו/או סייגים הנוגעים לרכישת מוצרים ו/או שירותים מבתי העסק באמצעות התו הנטען המקומי המופיעים בתקנון ו/או באתר ההטבות.
 27. יובהר כי במידה והמנוי פונה לחברה ומבצע "הכחשת עסקה" לגבי טעינת התו שביצע, או לגבי עסקה שביצע בבית עסק ויתברר כי ההכחשה נעשתה בחוסר תום לב, או בניגוד לדין, החברה תהא רשאית להקפיא את זכויות השימוש שלו באתר, עד להסדרת החוב שנוצר בשל הכחשת העסקה כאמור.