תקנון

 

אנו מודים לך על שבחרת להיכנס להשתמש באפליקציה ו/או באתר האינטרנט של חברת מועדון הסטודנטים בע"מ ח.פ. 51-6277852 (להלן – "מועדון הסטודנטים" ) אשר הינה בעלת הזכויות במועדון הצרכנות לסטודנטים (להלן – "המועדון"). יובהר כי מפעילת האפליקציה הינה חברת דולצ'ה ויטה ווי אוף לייף בע"מ ח.פ. 514074723, מרחוב מנחם בגין 7, רמת גן (להלן: "דולצ'ה ויטה").

 הפעילות באפליקציה ו/או באתר האינטרנט מיועדת אך ורק לסטודנטים המחזיקים בתעודת חבר מועדון דיגיטאלית אשר אומתו ע"י מערכות הסינון של המועדון כמפורט בתקנון זה (להלן – "חברי המועדון"). השימוש באפליקציה ו/או באתר האינטרנט מוצע בכפוף לתקנון להלן.

שימוש באפליקציה ו/או באתר האינטרנט, לרבות קבלת הנחות ו/או מימוש מבצעים לרכישת מוצרים ו/או שירותים באמצעות האפליקציה ו/או אתר האינטרנט מהווים הסכמתך לתנאים אלו.

הינך מתבקש לקרוא תקנון זה בקפידה, שכן זכויותיך וחובותיך נקבעות על פיו. בגלישתך באפליקציה ובאתר האינטרנט ובקבלת הנחות ו/או מימוש מבצעים לרכישת מוצרים ו/או שירותים באפליקציה ובאתר האינטרנט, וכן ברכישותיך כפועל יוצא משימושך באפליקציה ובאתר האינטרנט, הינך נותן את הסכמתך ומקבל ללא כל תנאי את האמור בתקנון זה;

כמו כן, הינך נותן את הסכמתך לכך שמועדון הסטודנטים ו/או דולצ'ה ויטה לא תהיינה אחראיות לכל נזק, עלות, הוצאה, אי נוחות מכל מין וסוג שהוא בכל עניין ומכל סיבה או עילה שהיא (חוזית, נזיקית, או אחרת) לרבות שימושך באפליקציה ו/או באתר האינטרנט בכל פעילות אחרת המוצעת באתר האינטרנט ו/או באפליקציה.

הסכמתך הבלתי חוזרת לשלילת אחריות מועדון הסטודנטים ודולצ'ה ויטה, הינה תנאי הכרחי ומקדמי להרשאה המוקנית לך להשתמש באפליקציה ובאתר האינטרנט.

יובהר בזאת כי הסכמותיך לקבל את תנאי תקנון זה לרבות הסכמתך להצטרף כחבר מועדון וכן, החובות החלות עליך מכח תקנון זה, תקפות בזאת הן לשימושך באתר האינטרנט והן באפליקציה לטלפון החכם המופעלת ע"י דולצ'ה ויטה בשינויים המחויבים.

מבוא והגדרות

1.      "האפליקציה" ו/או אתר האינטרנט" – אפליקציה ו/או אתר אינטרנט, שכתובתו www.________________

2.      "החברות" – החברות ו/או בתי העסק המפורסמים באתר.

3.      התקנון שלהלן מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, התקנון פונה לנשים ולגברים כאחד.

4.      הכותרות ושמן הן למען הנוחות בלבד ולא תשמשנה לפירוש ההסכם באיזה אופן שהוא עיקרי.

5.      כל הוראה ו/או הנחיה אשר יתפרסמו באתר מעת לעת, תהינה מחייבות בנוסף לתקנון זה.

6.      מועדון הסטודנטים שומרת לעצמה הזכות לערוך שינויים בתקנון זה. בהסכמה לתקנון זה, לוקח על עצמו חבר המועדון את האחריות המלאה להוראות תקנון זה ולהוראות אשר עשויות להתפרסם באתר מעת לעת.

7.      האפליקציה ואתר האינטרנט נועדו לשימוש אישי בלבד ולא לשימוש מסחרי.

8.      רכישת המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר מותרת למי שמלאו לו 18 שנים. בעצם ביצוע הרכישה מצהיר חבר המעודון כי מלאו לו 18 שנים.

9.      רישומי מועדון הסטודנטים ו/או דולצ'ה ויטה הם הקובעים בכל הקשור לתקנון זה, לרבות אך לא רק, בקשר לרכישות ההטבות, וחיוב המבקרים בגינן.

10.    האפליקציה ו/או אתר האינטרנט מרכזים עבור חבר המועדון מוצרים ו/או שירותים שונים, הניתנים לרכישה בהתאם לתנאים ולמגבלות המופיעים באתר ו/או באפליקציה. הפרסום באפליקציה ו/או באתר האינטרנט אינו מהווה המלצה לרכישת המוצרים ו/או קבלת השירותים המוצעים בהם.

הרשאה לשימוש ושימוש באפליקציה ובאתר האינטרנט

11.    השימוש בשירותים המוצעים באפליקציה ו/או באתר האינטרנט לרבות, קבלת ומימוש ההטבות דרך האפליקציה ואתר האינטרנט מוגבלים אך ורק לחברי המועדון.

12.    רק סטודנטים זכאים להיות חברי מועדון, ועל כן, בכדי להתקבל כחבר מועדון, ולעשות שימוש בשירותים ו/או לרכוש את המוצרים המוצעים באפליקציה ו/או באתר האינטרנט יהא על הגולש באפליקציה ו/או באתר האינטרנט להזין את פרטיו האישיים הבאים:  שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר-אלקטרוני, טלפון נייד, המוסד האקדמי בו הוא לומד, מין, פרטים אודות התואר הנלמד, תמונה אישית, צילום תעודת סטודנט  ו/או אישור לימודי בתוקף מהמוסד האקדמי ו/או דואר אלקטרוני השייך למוסד האקדמי בו הוא לומד ו/או התחברות חד פעמית לאתר האינטרנט של המוסד האקדמי בו המשתמש לומד ו-ת.ז. (לצורכי אימות ווידוא כי אכן חבר המועדון הינו סטודנט מן המניין). כמו כן, ככל וחבר המועדון יחפוץ לרכוש מוצרים במסגרת "המסחר המקוון" המתבצע באפליקציה, ייתכן ולצורך רכישה כאמור יצטרך חבר המועדון להזין את פרטי כרטיס האשראי שברשותו.

13.    לתשומת לבך כי הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז – 1977 וזו אסורה בהחלט.

14.    בעצם גלישתו באתר ו/או שימושו באפליקציה, מצהיר הגולש כדלקמן: "הנני מאשר כי כל הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים והנני רשאי למסרם".

15.   ידוע לי שלא חלה עליי חובה חוקית למסור את פרטיי וכי פרטים אלו יוחזקו במאגרי המידע של מועדון הסטודנטים ויעשה בהם שימוש כמפורט בסעיפים 40-43 לתקנון זה.

16.    מועדון הסטודנטים  ו/או דולצ'ה ויטה שומרות על זכותן לבטל, על פי שיקול דעתן הבלעדי, את חברותו של חבר מועדון באפליקציה ו/או באתר האינטרנט ו/או לבטל את חברותו של חבר מועדון שחברותו נתגלתה ו/או שנחשדה כניסיון להונות בכל דרך, וכן לנקוט בכל האמצעים המשפטיים ו/או האחרים העומדים לרשותן כנגד חבר מועדון ו/או אדם אשר ניסה להתקבל כחבר מועדון, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם לה.

17.    חבר המועדון אינו רשאי להשתמש באפליקציה ו/או באתר האינטרנט ו/או בתכנים באפליקציה ו/או באתר האינטרנט באופן העלול להזיק, לשתק או לפגוע באפליקציה ו/או באתר האינטרנט, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו. כמו כן, חבר המועדון אינו רשאי להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע אשר לא הועמדו לרשותו באופן מכוון על ידי מועדון הסטודנטים ו/או על ידי דולצ'ה ויטה.

18.    חבר המועדון אינו רשאי להעתיק בדרך כלשהי רשימות של חברי המועדון ו/או מידע אחר לגבי חברי המועדון ו/או מידע המפורסם ע"י החברות באפליקציה ו/או באתר האינטרנט, למעט לצורך מימוש ההנחה ו/או ההטבה המפורסמת לשימושו האישי. יובהר כי, חבר המועדון לא ישתמש במידע זה כאמור ולא יעבירו בין בתמורה ובין שלא בתמורה לאדם אחר.

19.    ההרשאה לשימוש באתר אינה כוללת לעשות בו שימוש בניגוד להוראות כל דין, לרבות לצורך מטרה בלתי חוקית, פוגענית, מאיימת, שימוש שיש בו לשון הרע, שימוש הפוגע בזכויות קניין רוחני או בזכות לפרטיות או בהוראת כל דין אחרת.

20.    מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מועדון הסטודנטים ו/או דולצ'ה ויטה רשאיות למנוע מחבר מועדון ביצוע פעולה באפליקציה ו/או באתר האינטרנט, באמצעות חסימת חבר המועדון ו/או הגבלתו ו/או הפסקת הגישה שלו לאתר ו/או לאפליקצייה באופן זמניה או קבוע  וכן לבטל עסקאות ו/או למנוע את רכישת השירותים ו/או המוצרים, מכלי לגרוע מכל סעד או זכות העומדים לרשותן על פי הדין, וזאת בכל אחד מן המקרים הבאים:

20.1.     חבר המועדון עבר על הוראות הדין בישראל;

20.2.     חבר המועדון הפר תנאי מתנאי תקנון זה;

20.3.     חבר המועדון מסר פרטים שגויים בהרשמתו לאפליקציה ו/או לאתר האינטרנט.

21.    השימוש באפליקציה ו/או באתר האינטרנט הינו באחריות המשתמש (הגולש) בו בלבד.

22.    מועדון הסטודנטים ו/או דולצ'ה ויטה לא תהיינה אחראיות ולא תחויבנהבגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים לרבות בגין עוגמת נפש, שייגרמו לחברי המועדון ו/או למשתמשים באפליקציה ו/או באתר האינטרנט ו/או לכל צד ג' שהוא עקב ו/או כתוצאה משימוש באפליקציה ו/או באתר האינטרנט, כניסה לאפליקציה ו/או אתר האינטרנט ו/או אי היכולת להיכנס לאפליקציה ו/או לאתר האינטרנט ו/או כתוצאה מחשיפה לפגיעה בטלפון החכם ו/או המחשב במהלך השימוש באפליקציה ו/או באתר האינטרנט (לרבות וירוסים) ו/או כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול באפליקציה ו/או באתר האינטרנט.

23.    האפליקציה ו/או אתר האינטרנט מציעים קישורים והפניות לאתרים אחרים. מועדון הסטודנטים ו/או דולצ'ה ויטה  אינן ולא תהיינה אחראיות לתכנים שבאתרים אלו ולתנאי השימוש בהם.

אחריות המוצרים ו/או השירותים המפורסמים באפליקציה ו/או באתר האינטרנט

24.

מכירת ו/או אספקת המוצרים ו/או השירותים המוצעים באפליקציה ו/או באתר האינטרנט, על כל המשתמע מכך, תתבצע על-ידי החברות  ו/או הספקים ו/או בתי העסק המפרסמים באתר האינטרנט ו/או באפליקציה  (להלן: "החברות") ולא ע"י מועדון הסטודנטים אלא אם נאמר אחרת במסגרת פרסום ספציפי.

25.    למעט במקרים בהם  מועדון הסטודנטים ו/או דולצה ויטה מוכרות ו/או מספקות את המוצרים, האחריות הבלעדית למידע בדבר המוצרים ו/או למוצרים עצמם, לפרסומם, למחירם, להתקשרות בין מקבל ההטבה לבין החברות, לאספקתם, לפעולות הכספיות הנוגעות לרכישתם, לאיכותם, לאחריות הניתנת להם, ולכל דבר אחר מכל מין וסוג שהוא הנוגע במישרין ובעקיפין למוצרים ו/או השירותים הנמכרים מוטלת על החברות באופן בלעדי.

26.    כל הנתונים והמידע הנזכרים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצגים באפליקציה ו/או באתר האינטרנט, לרבות תיאורם, שמם, המפרט הטכני שלהם, תכונותיהם, מחירם וכיוצ"ב, מסופקים ומאושרים על ידי החברות ואלו באחריותם הבלעדית.

27.    תמונות המוצרים ו/או השירותים המפורסמים באפליקציה ו/או באתר האינטרנט נועדו להמחשה בלבד כך שייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר בפועל. על חבר המועדון מוטלת החובה לבדוק את המוצר ו/או השירות המפורסם באפליקציה ו/או באתר האינטרנט.

הצגת ההנחות ו/או המבצעים עבור המוצרים ו/או השירותים המפורסמים באפליקציה ו/או באתר האינטרנט

28.    מועדון הסטודנטים  ו/או דולצ'ה ויטה יציגו באפליקציה ו/או באתר האינטרנט מגוון הנחות ו/או מבצעים למוצרים ו/או שירותים במגוון תחומים.

29.    מועדון הסטודנטים ו/או דולצ'ה ויטה תהיינה רשאיות להסיר את המבצעים ו/או השירותים המוצגים באפליקציה ו/או באתר האינטרנט בכל עת, ו/או לעדכן אותם ו/או לשנות אותם, לרבות אך לא בלבד, ביחס להיקף המוצרים  ו/או השירותים, המגוון, הסוג ותנאי הרכישה ו/או להוסיף על כל אלו והכל ע"פ שיקול דעתן הבלעדי ובכפוף לכל דין. בהסכמתך לתקנון זה, הינך מוותר בזאת על כל טענה כנגד מועדון הסטודנטים ו/או דולצ'ה ויטה בהקשר להנחה שבוטלה ו/או אינה ניתנת למימוש מכל סיבה שהיא.

30.    מימוש ההטבה יבוצע ישירות מול החברות, אלא אם נאמר אחרת מפורשות.

31.    באפליקציה ו/או באתר האינטרנט מצויות פרסומות וקישורים המאפשרים גישה למידע ותכנים המתפרסמים באתרים אחרים. יובהר כי מידע ותכנים אלו אינם מתפרסמים ע"י מועדון הסטודנטים  ו/או דולצ'ה ויטה  בהתאם למידע המתקבל מהחברות ועל כן הן אינן ולא תהיינה אחראיות לתכנים שבאתרים ו/או קישורים אלו לרבות תנאי השימוש בהם. עוד יודגש, כי מועדון הסטודנטים ו/או דולצ'ה ויטה אינן נושאות ולא ישאו בכל אחריות לכל נזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים, לרבות בגין עגמת נפש, שייגרמו לחברי המועדון מתוכנם של אתרים ו/או קישורים אלה ו/או עקב מוצרים ו/או שירותים הנמכרים ו/או מוצעים ו/או מוצגים באתרים ו/או קישורים אלה.

32.    מועדון הסטודנטים ו/או דולצ'ה ויטה מפרסמות באפליקציה ו/או באתר האינטרנט את המבצעים ו/או ההנחות כפי שנמסרו להן ואושרו ע"י החברות. אשר על כן, האחריות הבלעדית לנכונות ו/או לאופן הצגת מצגים שהוצגו ביחס למבצעים ו/או להנחות המפורסמות באפליקציה ו/או באתר האינטרנט hjuku  על החברות בלבד ולחבר המועדון לא תהיה כל טענה נגד מועדון הסטודנטים ו/או דולצ'ה ויטה  בקשר עם נכונות המצגים ו/או הפרסומות באפליקציה ו/או באתר האינטרנט.

33.    בהסכמה לתנאי שימוש אלו מצהיר חבר המועדון, כי הוא מודע לכך שכל תקלה ו/או בעיה במימוש ההנחות ו/או המבצעים המוצעים באפליקציה ו/או באתר האינטרנט לא תקנה לו אפשרות לבוא בכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מועדון הסטודנטים ו/או דולצ'ה ויטה.

קניין רוחני

34.    זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני באפליקציה ו/או באתר האינטרנט, בשמם, בכל חלק שלהם ובכל אחד מהשירותים המוצעים בהם שייכים בלעדית ל-מועדון הסטודנטים.

35.    אין להעתיק לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ, לשכפל או לעשות שימוש מסחרי באפליקציה ו/או באתר האינטרנט, למעט אם התקבלה לכך הסכמה מפורשת של מועדון הסטודנטים מראש ובכתב.

36.    חל איסור מוחלט על יצירת קישוריות (לינקים) לאפליקציה ו/או לאתר האינטרנט, אלא אם נתקבלה הסכמה מפורשת של מועדון הסטודנטים מראש ובכתב.

מדיניות הפרטיות

37.    הינך תתבקש למסור פרטים מזהים כתנאי לשימוש באפליקציה ו/או באתר האינטרנט. הרינו ליידעך כי אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע. עם זאת, אי מסירת המידע הנדרש לצורך זיהויך כסטודנט מן המניין לא יאפשר לך להתקבל כחבר מועדון וכתוצאה מכך לא תוכל להשתתף בפעילות באפליקציה ו/או באתר האינטרנט וכן, לא תוכל ליהנות מהמבצעים ו/או השירותים המפורסמים באפליקציה ובאתר האינטרנט בכפוף לתנאי תקנון זה.

38.    במסירת המידע הנדרש ממך לצורך אימות, זיהוי והשתתפות בפעילות האפליקציה ואתר האינטרנט, כמוה הסכמה לאיסוף, שימוש, גילוי וחשיפת המידע המועבר לידי מועדון הסטודנטים ו/או דולצ'ה ויטה בהתאם לתנאי תקנון זה.

39.    בטרם מסירת הפרטים הנדרשים לצורך אימות, זיהוי והשתתפות באפליקציה ובאתר האינטרנט כאמור, אנא וודא כי תנאי מדיניות הפרטיות של האתר ברורים לך ואין לך כל התנגדות למסור פרטים אלו כאמור.

40.    בעת שימושך באפליקציה ו/או באתר האינטרנט לרבות מימוש המבצעים המוצעים לך באפליקציה ו/או באתר האינטרנט, הנך מקנה ל- מועדון הסטודנטים  ו/או לדולצ'ה ויטה רשות לצבור מידע על נהגיך, הרגלי הגלישה שלך, מוצרים ושירותים אשר רכשת, מידע ופרסומות אשר ראית באפליקציה, הטלפון החכם שבאמצעותו ניגשת לאתרים, מיקומך, פרטים אודותיך אשר השארת בעת מימוש ההטבות ו/או השירותים המפורסמים באפליקציה ובאתר האינטרנט וכד'.

41.    השימוש במידע שנאסף יישמר ב-מאגר המידע הרשום ברשות הגנת הפרטיות והמנוהל ע"י דולצ'ה ויטה וישמש לצורך: אישור שימושך באפליקציה ובאתר האינטרנט, קבלתך כחבר מועדון ואפשרותך ליהנות מהמבצעים ו/או ההנחות המוצעים באפליקציה ובאתר האינטרנט, כדי לפנות אליך בדואר האלקטרוני ו/או במסרונים ו/או בהודעות פוש, לצורך יצירת קשר עמך, כדי לעניין אותך בהטבות ייעודיות ו/או מסלולים ייעודיים שמוצעים על ידי חברות. כדי לשפר ולהתאים את פעילות האפליקציה ואתר האינטרנט לדרישותיך וציפיותיך, כדי להתאים את הפרסומות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך, לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים, כדי להציג את תמונתך לשאר חברי המועדון, כדי לפרסם לחברי המועדון האחרים את רכישותיך ולכל מטרה אחרת המפורטת בתקנון זה.

42. הינך נותן את הסכמתך למועדון הסטודנטים ו/או דולצ'ה ויטה אשר תהינה רשאיות להעביר את פרטייך מעת לעת לידי גורמים העוסקים בניתוחים סטטיסטיים ובדיוור, למוקד שירות הלקוחות ולבתי העסק ע"פ שיקול דעתן לצורך הגשמת מטרות המועדון וגופים אלה יהיו רשאים להשתמש במידע שהועבר אליהם לצורך שירות יעיל למשתמשי המועדון. למען הסר ספק מועדון הסטודנטים מתחייבת שלא להעביר את פרטייך לצדדים שלישיים למעט במקרים כמפורט לעיל ו/או במקרים הבאים: הבעת רצונך להצטרף כחבר מועדון בחברה באחת החברות המפורסמות ו/או אשר פרסמו באפליקציה ו/או באתר האינטרנט, הבעת רצונך לקבל הצעת מכר כלשהי מחברה מסוימת המפורסמת באפליקציה ו/או באתר האינטרנט, במקרה שתפר את תנאי השימוש באפליקציה ו/או באתר האינטרנט ו/או תפר את תנאי השימוש באתרים אחרים, אם תבצע באמצעות האפליקציה ו/או באמצעות אתר האינטרנט ו/או בקשר אליהם פעולות שהינן לכאורה מנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה, אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי, אם פעילות האפליקציה ו/או אתר האינטרנט ו/או דולצ'ה ויטה ו/או מועדון הסטודנטים  צרכנות לסטודנטים תתבצע במסגרת תאגיד אחר או תמוזג בפעילותו של צד שלישי.

 

43.    מועדון הסטודנטים ו/או דולצ'ה ויטה רשאיות לשלוח דואר אלקטרוני למשתמשים באפליקציה ובאתר האינטרנט. הדואר האלקטרוני עשוי לכלול עדכונים לגבי האפליקציה ואתר האינטרנט, המידע השיווקי ו/או המידע הפרסומי אשר מפורסמים באפליקציה ובאתר האינטרנט. מידע זה יישלח לתיבת הדואר האלקטרוני המשמשת אותך אותה תזין בעת ההרשמה. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל בכל עת, לבטל את הסכמתך לדיוור כאמור.

44.    בקבלת תקנון זה הינך מסכים ומאשר, כי הפרטים שמסרת ל-מועדון הסטודנטים ו/או לדולצ'ה ויטה הינם נכונים והינך מודע לכך שפרטים אלו ישמשו לצורך משלוח דברי פרסומת בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות SMS. כמו כן, הנך מאשר, כי מועדון הסטודנטים ו/או דולצ'ה ויטה הודיעה לך כי הנך יכול לסרב לקבל דברי פרסומת.

45.    בקבלת תקנון זה הינך מסכים ומאשר, כי הינך מעוניין לקבל דברי פרסומת מ-מועדון הסטודנטים ללא ציון המילה "פרסומת" בכותרת הדוא"ל ו/או התראות אוטומטיות לטלפון הנייד ("פוש") והינך מודע לכך שהדבר יגרום לכך שדברי הפרסומת מ-מועדון הסטודנטים ו/או מדולצ'ה ויטה יגיעו אל תיבת הדוא"ל הראשית שלך ו/או לטלפון הנייד שלך. כמובן שאתה רשאי להפסיק את קבלת דברי הפרסומת בכל עת.

46.    מועדון הסטודנטים ודולצ'ה ויטה מפעילות באתר מערכות אבטחת מידע אשר עשויה להפחית את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית.

מועדוני לקוחות וצדדים שלישיים

47.     במסגרת האפליקציה ואתר האינטרנט תוכל להירשם ו/או להשתייך למועדון/י לקוחות שונים. ההרשמה ו/או ההשתייכות למועדונים כאמור ו/או גלישה ו/או שימוש בפלטפורמה או אפליקציה אחרת כלשהי, הינה בהתאם לכללי השימוש הרלוונטיים, לרבות מדיניות הפרטיות, הנהוגות על ידם. אנא הקפד לעיין וללמוד הוראות שימוש אלו, קודם להרשמה לכל מועדון כאמור או לגלישה או שימוש באפליקציות אחרות ו/או באתרים אחרים.

48.     מועדון הסטודנטים  ו/או דולצ'ה ויטה אינן אחראיות ולא ישאו בכל אחריות ביחס לאפשרות גישה ו/או לזמינות מועדוני הלקוחות או בכל אחריות לתכנים המופיעים בהם, תוכנם, מהימנותם, מידת הדיוק שלהם או אמינותם.

49.     מועדון הסטודנטים ו/או דולצ'ה ויטה אינן יכולות לשלוט על פעולותיהם ו/או נהליהם של מועדוני הלקוחות כאמור, ומסירות  מעצמן כל אחריות בהקשר זה.

50.     הנך מצהיר ומתחייב בזאת כי לא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מועדון הסטודנטים  ו/או דולצ'ה ויטה בקשר עם כל פעולה ו/או מחדל של איזה ממועדוני הלקוחות וכי כל טענה כאמור תופנה על ידך במישרין אך ורק כנגד מועדון הלקוחות הרלוונטי.

51.     האמור בסעיפים 43-46 לעיל יחול גם בכל הקשור לאפליקציות, אתרים, או פלטפורמות אחרות של צדדים שלישיים כלשהם, אשר יכול שהאפליקציה תכיל הפניות ו/או קישורים אליהם.

ביטול עסקה

52. ביטול עסקאות לרכישת מוצרים ו/או שירותים על ידי הלקוח יעשה על פי הדין ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981, ותקנותיו. להלן עיקרי החוק ביחס לביטול עסקה, כדלקמן:

53. בעסקה לרכישת מוצר ו/או שירות, הלקוח רשאי לבטל את העסקה החל מיום ביצוע העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום ביצוע העסקה.

54. בעסקה לרכישת שירות, הלקוח רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, כדלקמן: בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

55. הוראות הסעיפים 53-54 לעיל לא יחולו על עסקאות לרכישת שירותים ו/או מוצרים במסגרתם ניתנים שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, במועד ספציפי, מבלי שהלקוח צריך לממש את ההטבה בבית עסק, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

56. לא ניתן לבטל עסקה בגין רכישת מוצר ו/או שירות אשר הותאם אישית ללקוח.

57. במקרה של ביטול עסקה לרכישת מוצר ו/או הטבה במסגרתה ניתן מוצר או שירות עקב פגם או אי התאמה במוצר או בשירותים לבין הפרטים שנמסרו ללקוח או עקב אי-אספקת המוצר או השירותים במועד שנקבע לכך או בשל הפרה אחרת של ההסכם, חיובו של הלקוח יבוטל בשל העסקה ויושב לו אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו, וזאת בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול.

כמו כן, במידה שסופק ההטבה/מוצר, על הלקוח להשיב את ההטבה/מוצר לרשות בית העסק במקום שבו נמסר לו הנכס/המוצר ולהודיע על כך למועדון ISTUDENT.

58. במקרה של ביטול עסקה לרכישת מוצר ו/או שירות שלא מהטעמים המנויים בסעיף 30  לעיל, חיובו של הלקוח יבוטל בשל העסקה ויושב לו אותו חלק ממחיר ההטבה ששולם על ידו, למעט דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר ההטבה או 100 שקלים, לפי הנמוך ביניהם, וזאת בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על ביטול.

59. לצורך ביטול עסקה על הלקוח לפנות למועדון ISTUDENT בבקשת ביטול באחת מהדרכים הבאות:

א. באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת support@istudent.co.il.

ב. באמצעות דואר רשום בכתובת רח' מנחם בגין 7 רמת גן, משרדי דולצה ויטה.

בהודעת הביטול יפרט הלקוח את שמו ומספר תעודת הזהות שלו.

אחריות

60. המידע המופיע באתר נמסר אך ורק לנוחות המבקרים באתר ו/או באפליקציה. אין במידע המופיע באתר ו/או באפליקציה בכדי לשנות מחובותיה של דולצ'ה ויטה ו/או מועדון הסטודנטים על פי כל דין, או להוסיף עליהן. המידע כפוף לכל דין, כך שבכל מקרה של סתירה בין הוראות החוק לבין המידע המופיע באתר ו/או באפליקציה, יחייבו הוראות החוק בלבד. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות כל דין.

61. המידע ופרטי המוצרים והשירותים המצוינים באתר וכל הכרוך בהם ניתנים מאת בתי העסק והמוצרים והשירותים מסופקים ללקוחות על ידיהם בלבד.  למען הסר ספק, באחריות  הלקוח לוודא את תנאי המתנה לרבות דרכי איסופה ו/או מועד אספקתה ולא תישמע כל טענה מצידו בעניין זה.

62. האחריות למוצרים ולשירותים, לאספקתם ו/או לביצועם בפועל כמו גם לפרסומים באתר ו/או באפליקציה, למידע ולמצגים בקשר למוצרים ולשירותים לרבות (אך לא רק) בקשר לאיכותם, טיבם, כמותם במלאי, מועדי אספקתם, תכונותיהם, המפרט הטכני וכיוצ"ב הינה באופן בלעדי של בתי העסק המספקים את המוצרים והשירותים, והכל בכפוף לכל דין. כמו כן, על בתי העסק חלה החובה לספק תעודת אחריות למוצרים ולפעול על פיה, ככל שתעודה כזו נדרשת על פי כל דין. בנוסף, אחראים בתי העסק, במידת הצורך, לספק הוראות הפעלה למוצרים.

63. מובהר כי לאחר ביצוע רכישת המוצר ו/או השירות באתר האינטרנט ו/או באפליקציה, דולצ'ה ויטה ו/או מועדון הסטודנטים תחדל להיות צד להתקשרות בין הלקוח לבין בית העסק.

64. כל המידע הניתן באתר ו/או באפליקציה וכן המוצרים והשירותים המוצעים בו ניתנים לשימוש כמות שהם  (As Is) ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי דולצ'ה ויטה ו/או מועדון הסטודנטים בגין המידע שבאתר ו/או תכונות המוצרים ו/או השירותים ו/או מאפייניהם ו/או מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו ו/או לדרישותיו.

65. דולצ'ה ויטה ו/או מועדון הסטודנטים לא תישא באחריות לשינויים שנעשו במידע המופיע באתר ו/או באפליקציה ע"י המבקר ו/או ע"י צד ג' כלשהו.

66. לא חלה על דולצ'ה ויטה ו/או מועדון הסטודנטים כל אחריות לטיב ו/או לסוג המוצרים והשירותים שהלקוחות ירכשו באמצעות האתר ו/או באפליקציה, לאספקתם, או לכל תקלה שמקורה באתר ו/או באפליקציה ושאינה בשליטת דולצ'ה ויטה ו/או מועדון הסטודנטים ו/או באיזה מן המוצרים והשירותים המוצעים בו, לרבות מקרה בו לא יסופק מוצר ו/או שירות באמצעות האתר ו/או באפליקציה, או בכלל, וכי בכל מקרה לא תהיה דולצ'ה ויטה ו/או מועדון הסטודנטים אחראית לנזק כלשהו, בין נזק עקיף ו/או תוצאתי ו/או נזק פיסי ו/או נזק גוף כלשהו.

67. דולצ'ה ויטה ו/או מועדון הסטודנטים אינה מתחייבת כי המחירים של המוצרים והשירותים המופיעים באתר ו/או באפליקציה הינם המחירים הנמוכים ביותר הקיימים לגבי אותם שירותים ו/או מוצרים. דולצ'ה ויטה ו/או מועדון הסטודנטים אינה מתחייבת כי תנאי האספקה ו/או תנאי הביטול וכיוצ"ב המופיעים באתר ו/או באפליקציה הינם המטיבים ביותר.

68. פרסום המוצרים והשירותים באתר ו/או באפליקציה לא מהווה הבעת עמדה ו/או חוות דעת ו/או המלצה מצד דולצ'ה ויטה ו/או מועדון הסטודנטים לרכישתם.

69. התמונות ו/או הסרטונים באתר נועדו להמחשה בלבד.

70. דולצ'ה ויטה ו/או מועדון הסטודנטים רשאית לכלול באתר ו/או באפליקציה קישורים (לינקים) לאתרי אינטרנט המופעלים ע"י צדדים שלישיים עצמאיים שאינם שייכים לדולצ'ה ויטה ו/או מועדון הסטודנטים ואינם בשליטתה (להלן: "אתרי צד ג'"). דולצ'ה ויטה ו/או מועדון הסטודנטים אינה אחראית לתכנים המפורסמים באתרי צד ג' ולשימוש בהם ולכל נזק, ישיר ו/או עקיף, עקב הפנייה לקישורים אלה, וכמו כן אינה מתחייבת כי הקישורים יובילו לאתר אינטרנט פעיל. השימוש באתרי צד ג' כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המופיעים בהם ובכפוף לכל דין. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן אישור, המלצה או העדפה, ע"י דולצ'ה ויטה ו/או מועדון הסטודנטים לאותם אתרים מקושרים, לרבות בנוגע לחומרים ולמסמכים המצויים בהם, למפעילי האתרים ו/או למוצרים ו/או לשירותים המוצגים בהם.

71. דולצ'ה ויטה ו/או מועדון הסטודנטים אינה מתחייבת שהשירותים הניתנים באתר ו/או באפליקציה לא יופרעו ו/או לא יהיו חשופים לנזקים, תקלות, הפסקות, כשלים בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת או ייפגעו מכל סיבה אחרת.  דולצ'ה ויטה ו/או מועדון הסטודנטים לא תישא באחריות לכל הפסד ו/או נזק שייגרמו למבקר וללקוח או לרכושם, ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או ממוני ו/או שאינו ממוני, עקב הביקור באתר ו/או באפליקציה ו/או השימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או עקב אי קליטת נתוני ההזמנה ו/או פרטי הלקוח ו/או מהעדר יכולת להשתמש באתר ו/או באפליקציה, הן בשל פגם ו/או תקלה בהפעלתו והן בשל כל סיבה אחרת, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו באמצעות האתר ו/או באפליקציה או שהופעלו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או באפליקציה לרבות יישומי אינטרנט.

שיפוי

72. הלקוח מתחייב לפצות ו/או לשפות את דולצ'ה ויטה ו/או מועדון הסטודנטים, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים באתר, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום שייגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או הוראות החוק על ידי הלקוח, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא, בגין הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או הוראות החוק על ידי הלקוח. למען הסר ספק מובהר כי, אחריות הלקוח במקרה של התרחשות איזה מהמקרים המפורטים לעיל, כוללת גם נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, מקריים ו/או מיוחדים, לרבות פגיעה בשם הטוב, פגיעה במוניטין, אבדן הכנסה, אבדן נתונים ואבדן רווחים. אין בשיפוי הנ"ל בכדי לגרוע מסעדי מנהל האתר על פי כל דין.

דין ומקום שיפוט

73. על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

74. לבית המשפט בעיר תל-אביב יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מתקנון זה ו/או מתנאי

הפרטיות המופיעים בו לרבות כל מחלוקת אשר עשויה להתגלע בעקבות כך.

בברכה,

            מועדון הסטודנטים