תקנון אתר המתנות

הגלישה באתר האינטרנט והשימוש בו כפופים לתנאי התקנון שלהלן ולהוראות כל דין.

אנא קראו את פרטי התקנון בשימת לב וביסודיות, שכן כל שימוש באתר זה, לרבות רכישה באמצעות אתר האינטרנט, מעידים על הסכמת המבקר באתר לכל תנאי התקנון ללא סייג או תנאי.

כללי

 1. אתר אינטרנט זה שכתובתו www.present4u.co.il  (להלן: "האתר") בבעלות ובתפעול חברת דולצ'ה ויטה ווי אוף לייף בע"מ, מרחוב מנחם בגין 7, רמת גן  (להלן: "החברה").
 • התקנון מופנה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.
 • מטרתו של האתר לרכז עבור המבקר באתר מוצרים ו/או שירותים שונים, הניתנים לרכישה באתר בהתאם לתנאים ולמגבלות המופיעים בו.
 • רכישת המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר מותרת למי שמלאו לו 18 שנים. בעצם ביצוע פעולות רכישה של הטבות ומתנות באתר מצהיר המבקר באתר כי מלאו לו 18 שנים.
 • החברה רשאית לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את הוראות התקנון ותנאי השימוש באתר (כולם או חלקם) ו/או את תוכן האתר ו/או את ההטבות במסגרת האתר לרבות, אך לא בלבד, ביחס להיקף המוצרים ו/או השירותים, המגוון, הסוג ותנאי הרכישה ו/או להוסיף על כל אלו ו/או לשנות את זהות בתי העסק, לבטל ו/או להוסיף עליהם, לשנות ו/או להגביל ו/או להשהות ו/או להפסיק את פעילות האתר ו/או את חלקה, וזאת בכפוף להודעה מראש, ככל שמתחייב על פי הדין. 
 • ההרשאה לשימוש באתר אינה כוללת אישור לעשות שימוש בו בניגוד להוראות כל דין, לרבות לצורך מטרה בלתי חוקית, פוגענית, מאיימת, שימוש שיש בו לשון הרע, שימוש הפוגע בזכויות קניין רוחני או בזכות לפרטיות או בהוראת כל דין אחרת.
 • במקרים בהם הופרו הוראות התקנון ו/או כל דין, החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל ו/או להשהות ו/או להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את הגישה של מבקר פרטני לאתר ו/או בכלל וכן לבטל עסקאות ו/או למנוע את רכישת השירותים ו/או המוצרים, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות העומדים להם על פי הדין.
 • רישומי החברה הם הקובעים בכל הקשור לתקנון זה, לרבות אך לא רק, בקשר לרכישות ההטבות, המתנות וחיוב המבקרים בגינן.
 • כל האמור בתקנון זה חל הן על האתר והן על האתר המותאם בטלפון הנייד אשר יכול להיות זמין  באופן מלא או חלקי באמצעות רשת האינטרנט ו/או אפליקציה (ככל שתהיה) בסוגי המכשירים השונים בעלי גישה לאינטרנט.

הגדרות

 1. בתקנון זה, יהיה למונחים שלהלן הפירוש שרשום לצידם, כדלקמן :
 2. ·            "המוצרים" ו/או "השירותים" –מוצר/ים ו/או שירות/ים המוצעים לרכישה באתר בהתאם לתנאים המפורטים בו.
 3. ·            "לקוח" ו/או "מבקר" – מבקר באתר מעל גיל 18 שנים הרוכש שירות או מוצר באמצעות האתר.
 4. ·            "שובר present 4 u  "  – שובר המאפשר ללקוח  רכוש מוצרים ו/או שירותים באתר ו/או מקנה ללקוח הנחה בשיעור או בסכום מסויים.   תוקף השובר הינו בין 24 ל- 60 חודשים, בכפוף לכל דין. סוג ותוקף השובר יצוין על גבי השובר. תוקפם של שוברים לרכישת מוצר או שירות מסוימים, יכול ויהיה קצר מ- 24 חודשים, בהתאם לתנאים המופיעים על גבי השובר.
 5. "עסקה"- רכישת אחד או יותר מהשירותים ו/או המוצרים המוצעים באתר באמצעות  שובר present 4 u  או כרטיס אשראי.
 6. ·            "בית/בתי העסק" –  הספק/ים המציע/ים את המוצרים והשירותים באתר, והמספק/ים את המוצרים והשירותים ללקוחות. 
 7. ·            "מוקד שירות הלקוחות"- מוקד שירות במסגרתו ניתן לקבל מידע אודות האתר ותנאי השימוש בו. ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת:serivce@present4u.co.il או באמצעות לחיצה על לשונית בשם "צור קשר" המופיעה בעמוד הראשי באתר. מענה יינתן  בימים א' עד ה' בין השעות 8:00-17:00.

השימוש באתר ורכישת המוצרים והשירותים

 1. לצורך רכישת המוצרים ו/או השירותים על הלקוח להירשם לאתר. הלקוח יידרש למסור, בין היתר, את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, תאריך לידה, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון. כמו כן יידרש הלקוח לבחור סיסמא אישית קבועה. הלקוח הינו האחראי הבלעדי לשמירה על סודיות הסיסמא ולאשר את תנאי השימוש והתקנון ע"י תיבת האישור.
 1. רכישת השירותים ו/או המוצרים תתבצע באתר באמצעות שוברpresent4u ו/או הקלדת פרטי כרטיס אשראי תקף, אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין.
 1. המבקר נדרש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים באתר על מנת להבטיח את ביצועה של העסקה ואספקתם של המוצרים ו/או השירותים. מסירת פרטים אישיים כוזבים אסורה ועלולה להוות עבירה פלילית.
 1. לאחר השלמת הרכישה באתר יקבל הלקוח הודעה באמצעי התקשורת אשר יזין במועד ההזמנה,  כי פרטי הזמנתו נקלטו במערכת. מובהר כי אין בהודעה הנ"ל כדי להוות אישור לעסקה. במידה והתקבלה אצל הלקוח הודעה בדבר תקלה כלשהי שאירעה במערכת בעת קליטת ההזמנה, על הלקוח לפנות אל מוקד שירות הלקוחות.
 1. העסקה כפופה לבדיקת כרטיס האשראי ואישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה ו/או בדיקת היתרה המצויה לזכות הלקוח באתר .present4u  אישור לעסקה ישלח ללקוח באמצעות מסרון למספר הטלפון הנייד ו/או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני, כפי שנמסרה ע"י הלקוח בעת הזנת אמצעי התשלום.   
 1. חיוב הלקוח בגין הרכישה יבוצע באמצעות שובר present4u ו/או כרטיס האשראי, בהתאם לתנאי השובר, תנאי הרכישה  ותנאי התשלום המפורטים לצד כל מוצר המפורסם באתר. ככל שהיתרה המצויה בשובר הכספי והמופיעה באתר נמוכה מסך העסקה, ישלים הלקוח את התמורה באמצעות כרטיס אשראי. באחריות הלקוח לבדוק את היתרה.
 1. מובהר כי יתכנו הגבלות שונות לרכישת מוצרים ו/או שירותים שונים המוצעים באתר.  ההגבלות תקבענה על ידי החברה ו/או בתי העסק השונים ותפורסמנה באתר, בדף המוצר. החברה שומרת על זכותה לשנות ו/או לעדכן את ההגבלות על פי הצורך ובהתאם לשיקול דעתה.
 1. על הלקוח לבחון ולקרוא את כל הפרסומים, הפרטים, התנאים והמגבלות ביחס לכל מוצר ו/או שירות המוצע באתר, ובכלל זה באשר לאופן אספקת המוצרים ו/או השירותים, כפי שמצוין באתר. לא תשמע טענת הלקוח לפיה לא ידע פרט כאמור לעיל וחזקה על הלקוח כי היה מודע לפרטי ההטבה ו/או המתנה  ואישר אותם בעת ביצוע ההזמנה.
 • המוצרים ו/או קוד לצורך מימוש השירותים המוצעים באתר, יסופקו על ידי בתי העסק ללקוח, בהתאם לפרטים אותם מסר בעת ביצוע ההזמנה. האחריות לאספקת המוצרים, לטיבם, איכותם מוטלת על בית העסק בלבד.
 • מובהר כי המוצרים והשירותים המוצעים באתר מיועדים לשימושו הפרטי של הלקוח ולא למטרות מסחריות כלשהן.

זכויות יוצרים

 • הפרסומים לרבות סירטונים ותמונות באתר ו/או בכל אמצעי מדיה אחר, ככל שישנם, מוגנים על פי דיני זכויות היוצרים והקניין הרוחני של מדינת ישראל. זכויות היוצרים וכל זכויות הקניין הרוחני בכל דפי האתר ובמסכי הצפייה שבהם נכללים דפים אלה (לרבות אך לא רק טקסטים, תמונות, סמלים, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה), כמו גם זכויות היוצרים במידע, בחומרים הנכללים בהם ובסידור הדפים, הם בבעלות החברה אשר עושה בהם שימוש על פי הרשאה כדין.
 • בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למבקר באתר להעתיק, להפיץ, לשדר, לשנות, למכור, להעלות (uploading), להעביר או לפרסם חומרים מהאתר, ללא הסכמה מראש ובכתב של  החברה ובעלי הזכויות ביצירות, למעט לצרכי שימוש אישי ובלתי מסחרי בלבד. למען הסר ספק, אין בהרשאה זו משום העברה של זכויות קניין רוחני או זכויות אחרות בחומרים אלו למבקר באתר ו/או ללקוח ו/או לצד ג' אחר כלשהו.
 • סימני המסחר והשמות המסחריים של המוצרים והשירותים שמופיעים באתר וכן העיצובים (לוגו) של כל אלה המופיעים באתר הינם בבעלות הבלעדית של החברה ו/או של בתי העסק השונים. שמותיהם המסחריים של בתי העסק ו/או מוצריהם ו/או שירותיהם של בתי העסק ו/או צדדים שלישיים שבהם נעשה שימוש באתר ו/או הצילומים ו/או התמונות ביחס לנ"ל עשויים להיות מוגנים בזכויות יוצרים ו/או כסימני מסחר ו/או שמות מסחריים של בתי העסק ו/או של אותם צדדים שלישיים ואין לעשות בהם שימוש כלשהו ללא הסכמת בעליהם.

ביטול עסקה

 • ביטול עסקאות לרכישת מוצרים ו/או שירותים על ידי הלקוח יעשה על פי הדין ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981, ותקנותיו. להלן עיקרי החוק ביחס לביטול עסקה, כדלקמן:
 • בעסקה לרכישת מוצר ו/או שירות, הלקוח רשאי לבטל את העסקה החל מיום ביצוע העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום ביצוע העסקה.
 • בעסקה לרכישת שירות, הלקוח רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, כדלקמן: בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
 • הוראות הסעיפים 26-27 לעיל לא יחולו על עסקאות לרכישת שירותים ו/או מוצרים במסגרתם ניתנים שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, במועד ספציפי, מבלי שהלקוח צריך לממש את ההטבה בבית עסק, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
 • לא ניתן לבטל עסקה בגין רכישת מוצר ו/או שירות אשר הותאם אישית ללקוח.
 • במקרה של ביטול עסקה לרכישת מוצר ו/או הטבה במסגרתה ניתן מוצר או שירות עקב פגם או אי התאמה במוצר או בשירותים לבין הפרטים שנמסרו ללקוח או עקב אי-אספקת המוצר או השירותים במועד שנקבע לכך או בשל הפרה אחרת של ההסכם, חיובו של הלקוח יבוטל בשל העסקה ויושב לו אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו, וזאת בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול.

כמו כן, במידה שסופק ההטבה/מוצר, על הלקוח להשיב את ההטבה/מוצר לרשות בית העסק במקום שבו נמסר לו הנכס/המוצר ולהודיע על כך לחברה.

 • במקרה של ביטול עסקה לרכישת מוצר ו/או שירות שלא מהטעמים המנויים בסעיף 30  לעיל, חיובו של הלקוח יבוטל בשל העסקה ויושב לו אותו חלק ממחיר ההטבה ששולם על ידו, למעט דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר ההטבה או 100 שקלים, לפי הנמוך ביניהם, וזאת בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על ביטול.
 • לצורך ביטול עסקה על הלקוח לפנות לחברה בבקשת ביטול באחת מהדרכים הבאות:

א. באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת service@present4u.co.il.  

ב. באמצעות דואר רשום בכתובת רח' מנחם בגין 7 רמת גן, משרדי דולצה ויטה.

ג. באמצעות לחיצה על לשונית בשם "ביטול עסקה" בדף הראשי של האתר.

בהודעת הביטול יפרט הלקוח את שמו ומספר תעודת הזהות שלו.

נפלה טעות ו/או אירעה שגיאה, בתום לב, במידע הניתן באתר לרבות אך לא רק בתיאור המוצר ו/או השירות ו/או פרט אחר כלשהו ו/או התברר כי מוצר חסר במלאי, אזי במידה שבוצעה עסקה, תבטל החברה את העסקה האמורה (ללא חיוב בדמי ביטול) ולא יהיה בכך כדי להקים כלפי החברה חבות ו/או אחריות. במקרה שאירוע כלשהו, עבורו רכש הלקוח כרטיס, נדחה למועד אחר, הלקוח יהיה רשאי לבחור בין מימוש הכרטיס לאירוע במועדו החדש לבין ביטול העסקה, כאמור לעיל.

מידע פרסומי ושיווקי

 • החברה מפרסמת באתר מוצרים ו/או שירותים המוצעים ע"י בתי העסק/הספקים השונים, בהתאם למידע אשר נמסר לה על ידי בתי העסק השונים אשר אחראים לנכונותו ו/או התאמתו למוצר ו/או לשירות המוצע באתר.
 • החברה מאפשרת למבקרים באתר להצטרף לרשימת תפוצה לקבלת מידע וחדשות אודות מוצרים שונים, שירותים והטבות.
 • היה והמבקר באתר הסכים לקבל מידע פרסומי  מהחברה, החברה  תהא רשאית לשלוח אליו מדי פעם בדואר אלקטרוני ו/או במסרונים ו/או בכל אמצעי אחר מוסכם מידע שיווקי ופרסומי – מבקר המעוניין שלא לקבל פניות כאמור יוכל, בכל עת, להודיע על כך בדוא"ל / מסרון חוזר והחברה תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה כאמור.

אחריות 

 • המידע המופיע באתר נמסר אך ורק לנוחות המבקרים באתר. אין במידע המופיע באתר בכדי לשנות מחובותיה של החברה על פי כל דין, או להוסיף עליהן. המידע כפוף לכל דין, כך שבכל מקרה של סתירה בין הוראות החוק לבין המידע המופיע באתר, יחייבו הוראות החוק בלבד. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות כל דין.
 • המידע ופרטי המוצרים והשירותים המצוינים באתר וכל הכרוך בהם ניתנים מאת בתי העסק והמוצרים והשירותים מסופקים ללקוחות על ידיהם בלבד.  למען הסר ספק, באחריות  הלקוח לוודא את תנאי המתנה לרבות דרכי איסופה ו/או מועד אספקתה ולא תישמע כל טענה מצידו בעניין זה.
 • האחריות למוצרים ולשירותים, לאספקתם ו/או לביצועם בפועל כמו גם לפרסומים באתר, למידע ולמצגים בקשר למוצרים ולשירותים לרבות (אך לא רק) בקשר לאיכותם, טיבם, כמותם במלאי, מועדי אספקתם, תכונותיהם, המפרט הטכני וכיוצ"ב הינה באופן בלעדי של בתי העסק המספקים את המוצרים והשירותים, והכל בכפוף לכל דין. כמו כן, על בתי העסק חלה החובה לספק תעודת אחריות למוצרים ולפעול על פיה, ככל שתעודה כזו נדרשת על פי כל דין. בנוסף, אחראים בתי העסק, במידת הצורך, לספק הוראות הפעלה למוצרים.
 • מובהר כי לאחר ביצוע רכישת המוצר ו/או השירות באתר האינטרנט ו/או באפליקציה, החברה תחדל להיות צד להתקשרות בין הלקוח לבין בית העסק.
 • כל המידע הניתן באתר וכן המוצרים והשירותים המוצעים בו ניתנים לשימוש כמות שהם  (As Is) ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין המידע שבאתר ו/או תכונות המוצרים ו/או השירותים ו/או מאפייניהם ו/או מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו ו/או לדרישותיו.
 • החברה לא תישא באחריות לשינויים שנעשו במידע המופיע באתר ע"י המבקר ו/או ע"י צד ג' כלשהו. 
 • לא חלה על החברה כל אחריות לטיב ו/או לסוג המוצרים והשירותים שהלקוחות ירכשו באמצעות האתר, לאספקתם, או לכל תקלה שמקורה באתר ושאינה בשליטת החברה ו/או באיזה מן המוצרים והשירותים המוצעים בו, לרבות מקרה בו לא יסופק מוצר ו/או שירות באמצעות האתר, או בכלל, וכי בכל מקרה לא תהיה החברה אחראית לנזק כלשהו, בין נזק עקיף ו/או תוצאתי ו/או נזק פיסי ו/או נזק גוף כלשהו.
 • החברה אינה מתחייבת כי המחירים של המוצרים והשירותים המופיעים באתר הינם המחירים הנמוכים ביותר הקיימים לגבי אותם שירותים ו/או מוצרים. החברה אינה מתחייבת כי תנאי האספקה ו/או תנאי הביטול וכיוצ"ב המופיעים באתר הינם המטיבים ביותר.
 • פרסום המוצרים והשירותים באתר לא מהווה הבעת עמדה ו/או חוות דעת ו/או המלצה מצד החברה לרכישתם.
 • התמונות ו/או הסרטונים באתר נועדו להמחשה בלבד.
 • החברה רשאית לכלול באתר קישורים (לינקים) לאתרי אינטרנט המופעלים ע"י צדדים שלישיים עצמאיים שאינם שייכים לחברה ואינם בשליטתה (להלן: "אתרי צד ג'"). החברה אינה אחראית לתכנים המפורסמים באתרי צד ג' ולשימוש בהם ולכל נזק, ישיר ו/או עקיף, עקב הפנייה לקישורים אלה, וכמו כן אינה מתחייבת כי הקישורים יובילו לאתר אינטרנט פעיל. השימוש באתרי צד ג' כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המופיעים בהם ובכפוף לכל דין. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן אישור, המלצה או העדפה, ע"י החברה לאותם אתרים מקושרים, לרבות בנוגע לחומרים ולמסמכים המצויים בהם, למפעילי האתרים ו/או למוצרים ו/או לשירותים המוצגים בהם.
 • החברה אינה מתחייבת שהשירותים הניתנים באתר לא יופרעו ו/או לא יהיו חשופים לנזקים, תקלות, הפסקות, כשלים בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת או ייפגעו מכל סיבה אחרת.  החברה לא תישא באחריות לכל הפסד ו/או נזק שייגרמו למבקר וללקוח או לרכושם, ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או ממוני ו/או שאינו ממוני, עקב הביקור באתר ו/או השימוש באתר ו/או עקב אי קליטת נתוני ההזמנה ו/או פרטי הלקוח ו/או מהעדר יכולת להשתמש באתר, הן בשל פגם ו/או תקלה בהפעלתו והן בשל כל סיבה אחרת, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו באמצעות האתר או שהופעלו כתוצאה מהשימוש באתר לרבות יישומי אינטרנט.

סמכות שיפוט

 • כל תביעה שתוגש כנגד החברה בקשר לכל עניין הקשור באתר או הנובע מהאתר תתברר בהתאם לדין המהותי הישראלי ובאופן ייחודי ובלעדי בבית משפט בתל אביב המוסמך לכך לפי העניין.

הפנייה לכללי פרטיות

 • אין בהוראות התקנון כדי לגרוע ממדיניות הפרטיות של האתר, כפי שתתפרסם מעת לעת.

פניות לקוחות

 • בכל שאלה אודות האתר ו/או תנאי השימוש בו ו/או אודות המוצרים ו/או השירותים ניתן לפנות לחברה באמצעות מוקד שירות הלקוחות.

שיפוי

 • .