מנוי פיס

מדיניות פרטיות לאתר פיס פלוס למנויי מפעל הפיס

מאחר שמפעל הפיס מכבד את פרטיותם של המבקרים והמשתמשים באתר החליט מפעל הפיס  לפרסם את מדיניותו ביחס להגנת הפרטיות באתר.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי מפעל הפיס ביחס לפרטיות המבקרים באתר, וכיצד משתמש  מפעל הפיס ומי מטעמו במידע, הנמסר לו על-ידי המבקרים באתר או הנאסף על-ידו בעת השימוש  באתר. 

כללי

 1. בעת ביקור באתר, מפעל הפיס רשאי לאסוף הן מידע על המבקר באתר המזהה אותו באופן אישי )למשל שם ודרכי התקשרות עם המבקר, ת.ז. של המבקר, כתובת IP של המבקר, דפים שהוא  צופה בהם, מוצרים ושירותים שהמבקר רוכש באתר, אמצעי התשלום וכיו"ב( והן מידע סטטיסטי  ומצטבר על כלל המבקרים באתר. 

רישום לשירותים 

 1. במסגרת ההרשמה לאתר כמו גם לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר יידרש המבקר למסור מידע אישי לרבות דרכי התקשרות עימו, כתובת דואר אלקטרוני, מספר ת.ז., תאריך לידה ו/או  פרטי כרטיס אשראי שברשותו. המבקר אינו חייב למסור את המידע שכן אין חובה חוקית למסור  מידע שכזה, אולם מבלי למסרו לא יוכל המבקר לרכוש מוצרים ו/או שירותים במסגרת האתר  ולהשתמש בשירותי האתר הטעונים הרשמה.

 

מאגר המידע 

הפרטים הנמסרים ע"י המבקר באתר נשמרים במאגר מידע של מפעל הפיס (להלן: "מאגר המידע").

 1. המבקר באתר מסכים ומאשר במפורש כי כל המידע שנמסר על ידו באתר ו/או המידע אשר נאסף או ייאסף ויצטבר במאגר המידע לגביו באתר ע"י מפעל הפיס או מי מטעמו ומכל מקור אחר )להלן:  "המידע"( ישמר במאגר המידע של מפעל הפיס.
 2. מפעל הפיס יהיה רשאי להשתמש במידע במאגר המידע למטרות הבאות:
  • ניהול מועדון הלקוחות.
  • קשר עם המבקר באתר בעניינים הקשורים לרכישת המוצרים והשירותים ופנייה למבקר בכל אמצעי תקשורת בנושא זה )לרבות דואר, דוא"ל, מסרונים, ווטסאפ, פקס ועוד
  • איסוף ועיבוד מידע תפעולי, סטטיסטי ובקרה.
  • שימור לקוחות.
  • ניהול מידע על מבקרים ולקוחות באתר והפעולות הנעשות על ידם.
  • ניתוח מכירת המוצרים והשירותים.
  • התחשבנות כספית.
  • דיוור ישיר.
  • שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר.
  • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים.
  • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים, לרבות התאמתם לצרכי הלקוח ושיפור חווית השימוש באתר.
  • לצורך ובקשר לרכישת ההטבות.
  • לצורך התאמת המוצרים והשירותים שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות של המבקר באתר.
 1. למבקר באתר קיימת זכות לעיין במידע השמור אודותיו במאגר המידע ולבקש לתקנו או למוחקו, כאמור בהוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ;כל פנייה בעניין זה יש להפנות באמצעות  מספר פקס: 03-6940320 או במייל  pniot@pais.co.il.

דיוור 

 1. מפעל הפיס רשאי לשלוח למבקרים באתר מדי פעם בדואר אלקטרוני ו/או במסרונים ו/או בכל אמצעי תקשורת מוסכם מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר למבקר באתר רק אם המבקר ייתן  את הסכמתו לכך, ובכל עת יוכל המבקר לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת דיוור ממפעל הפיס.

מסירת מידע לצד שלישי 

 1. מפעל הפיס רשאי להעביר את המידע האמור מעת לעת לידי גורמים העוסקים בניתוחים סטטיסטיים ובדיוור, למוקד שירות הלקוחות של מפעל הפיס וכן לחברה או כל חברה אחרת שתבוא  במקומה ולבתי העסק ע"פ שיקול דעתו וגופים אלה יהיו רשאים להשתמש במידע שהועבר אליהם  לצורך המטרות המפורטות לעיל.
 2. כמו כן, מפעל הפיס רשאי להעביר את המידע האמור מעת לעת לידי צדדים שלישיים במקרים הבאים-
  • במקרה של מחלוקת משפטית בין המבקר לבין מפעל הפיס שתחייב חשיפת פרטי המבקר.
  • אם המבקר יבצע באתר פעולות שבניגוד לדין או הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות שכאלה.
  • במקרה שהמבקר יפר את תנאי השימוש של האתר.
  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המבקר או מידע אודותיו לצד שלישי.
  • אם מפעל הפיס ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שיתמזג/ישתף פעולה עם גוף אחר או שפעילות האתר תתמזג עם פעילותו של  צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

אבטחת מידע

 1. מפעל הפיס והחברה מיישמים באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, מפעל הפיס  והחברה לא מתחייבים ששירותי האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע  המאוחסן בהם.
 2. מפעל הפיס לא יישא בכל אחריות לחדירה למידע לאתר או שימוש בו לרעה על ידי צד שלישי ולמבקר באתר לא תהיה על טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מפעל הפיס. 
 3. התקשורת בין הדפדפן של הלקוח לבין האתר מוצפנת תוך שימוש בפרוטוקולי אבטחה והצפנה עולמיים, באופן המונע מהמידע המועבר להיחשף לעיני גורמים בלתי מורשים. השימוש  בטכנולוגיות הצפנה אלו שומר על פרטיות הלקוח ומבטיח את אמינות העברת המידע לרבות פרטי  אמצעי התשלום.

Cookies

 1. האתר משתמש באמצעים כדוגמת Cookies או Beakons Web לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את  האתר להעדפות האישיות של המבקר ולצורכי אבטחת מידע.
 2. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies ו Beakons Web .אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. נטרול העוגיות עלול לגרום  לכך שהמבקר באתר לא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים באתר.

שינויים במדיניות הפרטיות

 1. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע האישי שמסר המבקר באתר תפורסם על כך הודעה באתר.