מדיניות הפרטיות אתר המתנות

החברה מכבדת את פרטיותם של המבקרים והמשתמשים באתר ומדיניותה מפורסמת באתר לשם השקיפות.

מטרת המדיניות להסביר כיצד נוהגת החברה ביחס לפרטיות המבקרים באתר, וכיצד היא משתמשת במידע, הנמסר לה על-ידי המבקרים באתר או הנאסף על-ידו בעת השימוש באתר.

כללי

1.      בעת ביקור באתר, החברה רשאית לאסוף מידע אישי או סטטיסטי על המבקר באתר המזהה אותו באופן קבוצתי או אישי (למשל שם ודרכי התקשרות עם המבקר, כתובת IP של המבקר, דפים שהוא צופה בהם, מוצרים ושירותים שהמבקר רוכש באתר, אמצעי התשלום וכיו"ב)  והן מידע סטטיסטי ומצטבר על כלל המבקרים באתר.

רישום לשירותים  

2.     במסגרת ההרשמה לאתר כמו גם לצורך רכישת הטבות באתר יידרש המבקר למסור מידע אישי לרבות דרכי התקשרות עימו. המבקר אינו חייב למסור את המידע שכן אין חובה חוקית למסור מידע שכזה, אולם מבלי למסרו לא יוכל המבקר לרכוש מוצר ו/או שירות במסגרת האתר ולהשתמש בשירותי האתר הטעונים הרשמה.

מאגר המידע

3.      הפרטים הנמסרים ע"י המבקר באתר נשמרים במאגר מידע של  החברה (להלן: "מאגר המידע").  

4.    המבקר באתר מסכים ומאשר במפורש כי כל המידע שנמסר על ידו באתר ו/או המידע אשר נאסף או ייאסף ויצטבר במאגר המידע לגביו באתר ע"י החברה מכל מקור אחר (להלן:
"המידע") ישמר במאגר המידע של החברה.

5.      החברה רשאית להשתמש במידע במאגר המידע למטרות הבאות:

5.1.       ניהול האתר.

5.2.     קשר עם המבקר באתר בעניינים הקשורים לרכישת המוצרים והשירותים ופנייה למבקר בכל אמצעי תקשורת בנושא זה (לרבות דואר, דוא"ל, מסרונים, ווטסאפ, פקס ועוד).

5.3.       איסוף ועיבוד מידע תפעולי, סטטיסטי ובקרה.

5.4.       שימור לקוחות.

5.5.       ניהול מידע על מבקרים ולקוחות באתר והפעולות הנעשות על ידם.

5.6.       ניתוח מכירת המוצרים והשירותים.

5.7.       התחשבנות כספית.

5.8.       דיוור ישיר.

5.9.       שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר.

5.10.   לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים. 

5.11.   לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים, לרבות התאמתם לצרכי הלקוח ושיפור חווית השימוש באתר.

5.12.   לצורך ובקשר לרכישת ההטבות ו/או המתנות 

5.13.   לצורך התאמת המוצרים והשירותים שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות של המבקר באתר.

 

6.       למבקר באתר קיימת זכות לעיין במידע השמור אודותיו במאגר המידע ולבקש לתקנו ככל שהוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, כאמור בהוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981; כל פנייה בעניין זה יש להפנות אל service@presenet4u.co.il

דיוור  

7.      החברה רשאית לשלוח למבקרים באתר מדי פעם בדואר אלקטרוני ו/או במסרונים ו/או בכל אמצעי תקשורת מוסכם מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר למבקר באתר רק אם המבקר ייתן את הסכמתו לכך, ובכל עת יוכל המבקר לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת דיוור מהחברה. 

 מסירת מידע לצד שלישי

8.      החברה רשאית להעביר את המידע האמור מעת לעת לידי גורמים העוסקים בניתוחים סטטיסטיים ובדיוור, למוקד שירות הלקוחות של החברה ולבתי העסק וכן לספקים ולנותני שירותים שונים הזקוקים למידע לצורך ביצוע המכירה ו/או מתן ההטבה וגופים אלה יהיו רשאים להשתמש במידע שהועבר אליהם לצורך המטרות המפורטות לעיל. 

9.      כמו כן, החברה רשאית להעביר את המידע האמור מעת לעת לידי צדדים שלישיים במקרים הבאים-

9.1.       במקרה של מחלוקת משפטית בין המבקר לבין החברה שתחייב חשיפת פרטי המבקר.

9.2.       אם המבקר יבצע באתר פעולות שבניגוד לדין או הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות שכאלה.

9.3.       במקרה שהמבקר יפר את תנאי השימוש של האתר.

9.4.       אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המבקר או
מידע אודותיו לצד שלישי.

9.5.       אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג/תשתף פעולה עם גוף אחר או שפעילות האתר תתמזג עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 אבטחת מידע 

10.  החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותי האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. 

11.  החברה לא תישא בכל אחריות לחדירה למידע לאתר או שימוש בו לרעה על ידי צד שלישי ולמבקר באתר לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה.

 

12.   התקשורת בין הדפדפן של הלקוח לבין האתר מוצפנת תוך שימוש בפרוטוקולי אבטחה והצפנה עולמיים, באופן המונע מהמידע המועבר להיחשף לעיני גורמים בלתי מורשים. השימוש בטכנולוגיות הצפנה אלו שומר על פרטיות הלקוח ומבטיח  את אמינות העברת המידע לרבות פרטי אמצעי התשלום

Cookies

13.   האתר משתמש באמצעים כדוגמת Cookies או Web Beakons לצורך תפעולו השוטף
והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים,
כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המבקר ולצורכי אבטחת מידע.

 

14.  דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies ו Web Beakons. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שהמבקר באתר לא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים באתר.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

15.   בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע האישי
שמסר המבקר באתר, יעודכן התקנון באתר ועל המבקר מוטלת האחריות להתעדכן על כך מעת
לעת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם הודעה על שינויים בתקנון ככל שלא יעשה הדבר בתום לב לא תהיה למבקר כל טענה על כך.

שונות

16.   הדין החל על הסכם זה ועל השימוש בשירותים ובתכנים הינו הדין הישראלי בלבד, בין שהשימוש בשירותים ובתכנים נעשה בישראל ובין שמחוצה לה. לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו בישראל תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם נושאי הסכם זה ו/או בקשר עם השירותים והתכנים. אין בהוראת סעיף זה כדי למנוע מהחברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנקוט בהליך משפטי כנגד לקוח, מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

 

17.  2 הצדדים רשאים, אם יסכימו לכך, לקיים הליך אלטרנטיבי של גישור ו/או
בוררות לשם פתרון הסכסוך ו/או המחלוקת ביניהם, כאשר הליך זה יתקיים ללא צורך
בנוכחות אישית של הצדדים וללא צורך בשמיעת עדים, אלא אם כן יוסכם אחרת בין הצדדים
. 

18.  כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה ועל פי המפורט לעיל, או הימנעותה של החברה מעמידה על זכותה כאמור, לא ייחשבו כוויתור על זכויותיה

 

19.  כל פטור ו/או העדר אחריות המוקנית לחברה על פי הוראות תנאי השימוש מוקנה בזאת גם למנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה, וכן כל גורם אחר הקשור באספקת השירותים והתכנים, כפי שאלו יהיו מעת לעת.

 

20.  התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.